Μοριακή Παρασιτολογία

Δέσποινα Σμυρλή | Τμήμα Μικροβιολογίας

Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας

Επικοινωνία:

210-6478841 | .img@.img, |  Βιογραφικό

ΣΚΟΠΟΣ

H κύρια ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας, εστιάζεται στη μελέτη του παθογόνου πρωτόζωου Leishmania υπεύθυνο για τη σοβαρή νόσο της λεϊσμανίασης. Η λεϊσμανίαση, χαρακτηρίζεται ως ανθρωποζωονόσος και μεταδίδεται στον θηλαστικό ξενιστή με δήγμα σκνίπας. Η λεϊσμανίαση είναι ενδημική στη χώρα μας ενώ η μόλυνση του σκύλου, δεξαμενή του παράσιτου είναι πολύ υψηλή και φτάνει μέχρι και 34% (οροθετικότητα). Στον άνθρωπο η λεϊσμανίαση εμφανίζεται με ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων όπως δερματικές, βλεννογονο-δερματικές και σπλαγχνικές. Η σπλαγχνική λεϊσμανίαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και χωρίς έγκαιρη φαρμακευτική αγωγή είναι θανατηφόρος. Η λεϊσμανίαση, θεωρείται ασθένεια εξέχουσας σπουδαιότητας για τη Δημόσια Υγεία, με 1,5 εκατομμύρια νέα κρούσματα το χρόνο. Οι θεραπείες σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένες, και για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη νέων μη τοξικών φαρμάκων. Με απώτερο στόχο να συμβάλλουμε στα παραπάνω, ο πρώτος ερευνητικός άξονας του εργαστηρίου εστιάζεται, με τη χρήση μεθοδολογιών συστηματικής βιολογίας (γονιδιωματική και πρωτεωμική) και μoριακής και κυτταρικής βιολογίας, στην κατανόηση σηματοδοτικών μονοπατιών του παρασίτου και του ξενιστή που εμπλέκονται στη παθογένεια και μολυσματικότητα. Στα πλαίσια αυτά δίνουμε έμφαση στο φαρμακευτικό γονιδίωμα και συγκεκριμένα στις πρωτεϊνικές κινάσες (i) του ξενιστή που προκαλούν φλεγμονή (DYRK, GSK-3), και (ii) του παρασίτου (Aurora, DYRK, GSK-3) που εμπλέκονται στη βιωσιμότητα, διαφοροποίηση και μολυσματικότητα του. Mε σκοπό την ανακάλυψη καινούριων αντιπαρασιτικών φαρμάκων, έχουμε αναπτύξει δοκιμασίες σάρωσης που βασίζονται στην αναστολή μορίων στόχων (target-based), στην αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης (cell-based), ενώ ελέγχουμε τη δράση επιλεγμένων φαρμάκων in vivο σε πειραματικό μοντέλο λεϊσμανίασης. Ένας δεύτερος άξονας του εργαστηρίου επικουρικός στον πρώτο, αποτελεί τη μελέτη της επιδημιολογίας του παρασίτου στον ευρύτερο χώρο της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου για την κατανόηση της παθογένειας, μηχανισμών τροπισμού και ανθεκτικότητας στα φάρμακα.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. Μελέτη της μεταγωγής σήματος και μορίων που επηρρεάζουν το κυτταρικό κύκλο, τη διαφοροποίηση και τη μολυσματικότητα του παρασίτου Leishmania

Στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιούμε διαγονιδιακά παράσιτα (over-expressing, knockout) και μεθοδολογίες μοριακής και συστηματικής βιολογίας για τη διερεύνηση της σηματοδότησης και σημαντικών μορίων που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Leishmania dual-specificity tyrosine-regulated kinase 1 (DYRK1) is required for sustaining Leishmania stationary phase phenotype.Rocha VPC, Dacher M, Young SA, Kolokousi F, Efstathiou A, Späth GF, Soares MBP, Smirlis D. Mol Microbiol. 2020 May;113(5):983-1002. doi: 10.1111/mmi.14464.
 • The loss of virulence of histone H1 over-expressing Leishmania donovani parasites is directly associated with a reduction of HSP83 rate of translation. Alexandratos, J. Clos, M. Samiotaki, A. Efstathiou, G. Panayotou, K. Soteriadou, D. Smirlis. Mol. Microbiology2013 Jun;88(5):1015-31.
 • Trypanosomatid apoptosis: ‘Apoptosis’ without the canonical regulators. Smirlis, K. Soteriadou. Virulence. 2011 May 1;2(3).
 • Targeting essential pathways in trypanosomatids gives insights into protozoan mechanisms of cell death. D Smirlis, M. Duszenko, A. Jimenez-Ruiz, E. Scoulica, P. Bastien, N. Fasel, K. Soteriadou. Parasit Vectors. 2010 Nov 17;3:107. (Highly accessed).
 • Leishmania donovani RAN-GTPase interacts at the nuclear rim with linker histone H1. Smirlis, H. Boleti, M. Gaitanou, M. Soto, K. Soteriadou. Biochem. J. 2009 Dec 10;424(3):367-74 9.
 • Leishmania histone H1 over-expression delays parasite cell-cycle progression, parasites differentiation and reduces Leishmania infectivity in vivo. D. Smirlis, S. Bisti, E. Xingi, G. Konidou, M. Thiakaki, K. Soteriadou. Mol. Microbiology 2006; 60(6): 1457-73.

Β. Aνακάλυψη νέων φαρμακομορίων για τη θεραπεία της λεϊσμανίασης και της τρυπανοσωμίασης, και έλεγχος της δράσης τους

Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει μη ραδιενεργές -μεσαίας απόδοσης δοκιμασίες κινασών για τον έλεγχο της αναστολής τους και ελέγχουμε την κυτταρική ανάπτυξη και τον μηχανισμό δράσης (κυτταρικός κύκλος, μηχανισμός θανάτου) φαρμακομορίων (φυτικά και συνθετικά). Τέλος χρησιμοποιώντας πειραματικά μοντέλα σπλαγχνικής και δερματικής λεϊσμανίασης, ελέγχουμε τη τοξικότητα και την  θεραπευτική ικανότητα επιλεγμένων φαρμακομορίων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Indirubin Analogues Inhibit Trypanosoma brucei Glycogen Synthase Kinase 3 Short and T. brucei Growth. Efstathiou A, Gaboriaud-Kolar N, Myrianthopoulos V, Vougogiannopoulou K, Subota I, Aicher S, Mikros E, Bastin P, Skaltsounis AL, Soteriadou K, Smirlis D. Antimicrob Agents Chemother. 2019 May 24;63(6):e02065-18. doi: 10.1128/AAC.02065-18.
 • Indirubin derivatives are potent and selective anti-Trypanosoma cruzi Efstathiou A, Meira CS, Gaboriaud-Kolar N, Bastos TM, Rocha VPC, Vougogiannopoulou K, Skaltsounis AL, Smirlis D, Soares MBP. Virulence. 2018;9(1):1658-1668. doi: 10.1080/21505594.2018.1532242. PMID: 30387370
 • Selection of molecular targets for drug development against trypanosomatids. D. Smirlis& M.B.P. Soares. In Proteins and Proteomics of Leishmania and Trypanosoma, Springer (Editor: dos Santos, A.L.S), Subcell Biochem. 2014;74:43-76. doi: 10.1007/978-94-007-7305-9_2. (Book Chapter).
 • 5-Me-6-BIO targeting the leishmanial short form affects cell-cycle progression and induces apoptosis like death: exploitation of GSK-3 for treating leishmaniasis. Xingi, D. Smirlis, V. Myrianthopoulos, P. Magiatis, K. M. Grant, L. Meijer, E. Mikros, A. -L. Skaltsounis, K. Soteriadou. Int. J. Parasitol.2009;39(12):1289-303.
 • In vitro activity of 10-deacetylbaccatin-III against Leshmania donovani promastigotes and intracellular amastigotes. Georgopoulou, D. Smirlis, S. Bisti, E. Xingi, L. Skaltsounis, K. Soteriadou. Planta Medica 2007 Aug;73(10):1081-8. Epub 2007 Aug 9.

Γ. Μελέτη της επιδημιολογίας του παρασίτου στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου για την κατανόηση της παθογένειας, του τροπισμού των παρασίτων και μηχανισμών ανθεκτικότητας στα φάρμακα

Για τη κατανόηση της παθογένειας, του τροπισμού των παρασίτων και μηχανισμών  ανθεκτικότητας στα φάρμακα, χρησιμοποιούμε τυποποιημένα με τη μέθοδο MLMT κλινικά στελέχη από την Ανατολική Μεσόγειο με “κοινό γενετικό υπόβαθρο” και διαφορετικούς φαινότυπους ως προς την κλινική εικόνα, τη μολυσματικότητα και την αντοχή στα φάρμακα. Με αλληλούχιση νέας γενιάς προσπαθούμε να καθορίσουμε τις γενετικές αλλαγές που συνεισφέρουν στους παραπάνω φαινοτύπους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Genetic diversity and structure in Leishmania infantum populations from south eastern Europe revealed by microsatellite analysis. E. Gouzelou, C. Haralambous, M. Antoniou, V. Christodoulou, F. Martinković, T. Živičnjak , D. Smirlis, F. Pratlong, J.P. Dedet, Y. Özbel, S.Ö. Toz, W. Presber, G. Schönian, K. Soteriadou. Parasit Vectors2013 Dec 5;6:342.doi: 10.1186/1756-3305-6-342. (Highly accessed).

Δ. Μελέτη της αλληλεπίδρασης παθογόνου και  ξενιστή
Στα πλαίσια αυτά προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε μηχανισμούς του ξενιστή  ή/ και του παρασίτου που επηρεάζουν τη μόλυνση και  την  εξέλιξη  της νόσου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • SILAC-based quantitative proteomics reveals pleiotropic, phenotypic modulation in primary murine macrophages infected with the protozoan pathogen Leishmania donovani. Smirlis D, Dingli F, Pescher P, Prina E, Loew D, Rachidi N, Späth GF.  J Proteomics. 2020 Feb 20;213:103617. doi: 10.1016/j.jprot.2019.103617.Osteopontin in the host response to Leishmania amazonensis. Giraud E, Rouault E, Fiette L, Colle JH, Smirlis D, Melanitou E. BMC Microbiol. 2019 Feb 8;19(1):32. doi: 10.1186/s12866-019-1404-z.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

2016-2017: IKY: Υποτροφια αριστείας μεταπτυχιακών σπουδών στην Eλλάδα-προγραμμα Siemens, (Υπότροφος: Αντωνία Ευσταθίου).

2014-2017: International Pasteur Network: LeisHield: A new collaborative action to determine prevalence, anticipate emergence and assess urbanization of cutaneous and visceral leishmaniasis in LeishRIIP partner countries (2014-2017) (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δέσποινα Σμυρλή, συντονιστής Gerald Spaeth).

2012-2015: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΚΡΗΠΙΣ: “Λοιμώδη και νευροεκφυλιστικά νοσήματα στον 21ο αιώνα: από τη μελέτη των βασικών μηχανισμών στην ανάπτυξη μεταφραστικής έρευνας και μεθοδολογιών αιχμής με στόχο τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία” (Yπεύθυνη υποέργου: Δέσποινα Σμυρλή, Συντονίστρια: Ε. Καραγκούνη).

2013-2015: ACIP International Pasteur Network: “Evaluation of Leishmania DYRK family of kinases as molecular targets for the development of antileishmanial drugs” (Hellenic Pasteur Institute, IP Paris, IP Montevideo, FIOCRUZ) (Συντονίστρια: Δέσποινα Σμυρλή).

2011-2015: FP7-PEOPLE-2010-IRSES: Exploring Chemical Biodiversity with Innovative Approaches for Fighting Chagas and Leishmaniasis. PIRCES-GA-2010-269301 (Συντονιστής: A-Λ Σκαλτσούνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καίτη Σωτηριάδου, Μέλη: Δέσποινα Σμυρλή, Αντωνία Ευσταθίου).

2011-2012: Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού: “Aναστολή του παρασίτου leishmanial donovani με ανάλογα ιντιρουμπινών” (Κύριος Ερευνητής: Δέσποινα Σμυρλή).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

 1. Research seminar of the Biology Department of the National Kapodistrian University of Athens: The unusual lives of trypanosomatids, 19-12-2012
 2. UMR8638 CNRS-Université Paris Descartes, “Novel drug targets and drugs for the treatment of leishmaniasis’, 19-7-2013
 3. Institute Pasteur Paris, Scientific Symposium of the Institut Pasteur International Network “Exploring the role of Leishmania infantum DYRK1 and Aurora kinases in the parasitic life cycle for anti-leishmanial drug discovery”, 11-9-14
 4. Ινστιτούτο Παστέρ Τεχεράνης, Ιράν: International Workshop “Leishmania and leishmaniasis immunology, vaccine and drug discovery-therapy” Προσκεκλημένη εκπαιδεύτρια: “Recent approaches in anti-leishmanial drug discovery” (9/13-11-2016)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2013-σήμερα: Συνεπιβλέπουσα ερευνήτρια του φοιτητή Vinicius Pinto Rocha του FIOCRUZ, Σαλβαντόρ, Βραζιλία.

2017: Επιβλέπουσα ερευνήτρια στη διπλωματική εργασία της φοιτήτριας Βιολογίας ΕΚΠΑ, Φωτεινής Κολοκούση με τίτλο «Μελέτη του ρόλου της κινάσης LinDYRK1 του παρασίτου Leishmania infantum».

2015-2016: Επιβλέπουσα ερευνήτρια στη πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας Γαρυφαλλιάς Λούλου ΤΕΙ Ιατρικών Μηχανημάτων, με τίτλο «Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός παρασίτων Leishmania infantum με εξαλειμμένη και υπερεκφραζόμενη την πρωτεϊνική κινάση DYRK1, για τη μελέτη του βιολογικού της ρόλου».

2010-2014: Συνεπιβλέπουσα ερευνήτρια με τη Δρ Σωτηριάδου της διδακτορικής διατριβής της φοιτήτριας του εργαστηρίου Μορ. Παρασιτολογίας Αντωνίας Ευσταθίου με τίτλο «Μελέτη μορίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των παρασίτων L.donovani και T. brucei».

2010-2014: Συνεπιβλέπουσα ερευνήτρια με τη Δρ Σωτηριάδου της διδακτορικής διατριβής του φοιτητή Αλέξανδρου Αλεξανδράτου με τίτλο “Mελέτη μορίων του πρωτοζώου Leishmania που εμπλέκονται στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου”.

2009: Επιβλέπουσα ερευνήτρια στη πρακτική και διπλωματική εργασία του Βαγγέλη Νομικού, φοιτητή ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων, με τίτλο «Έκφραση και καθαρισμός τμήματος της RCC1 πρωτεΐνης της Λεϊσμάνιας».

2008: Επιβλέπουσα ερευνήτρια στη πρακτική εργασία της Ειρήνης Νταουντάκη, φοιτήτριας ΤΕΙ Ιατρικών Μηχανημάτων με θέμα της κατασκευής πλασμιδίου κασέττας, σχεδιασμένο ειδικά για την απαλοιφή του γονιδίου της Ran.

2007-2008: Επιβλέπουσα ερευνήτρια στη διπλωματική εργασία του φοιτητού Βιολογίας  του Καποδιστριακού πανεπιστημίου Τάσου Κατωπόδη με θέμα “Κλωνοποίηση και μελέτη της λεϊσμανιακής πρωτεΐνης Ran”

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1997-2001: PhD υποτροφία βραβείο της Welcome Trust Toxicology (Prize Studentship).

09/2009: Υποτροφία Συνεργασίας Σύντομης Διάρκειας, COST BM802 Life or death of protozoan parasites.

2009-2012: Αναπληρωματικό μέλος της διαχειριστικής επιτροπής- Εκπρόσωπος της Ελλάδας της δράσης COST BM0802: “Life or death of parasitic protozoa”.

4-8/2013: Υποτροφία εκπαίδευσης του προγράμματος Calmette και Yersin (International Pasteur Network) in the Molecular Parasitology and Signaling Unit of Institut Pasteur: “Generation of conditional Leishmhania Aurora null mutants for investigating the role of this kinase in the parasitic life-cycle and evaluating its potential as a putative drug target for anti-leishmanial chemotherapy”.

2013-2015: Συντονίστρια του διεθνούς προγράμματος Actions Concertées des Institus Pasteur (ACIP, 2013).

2015-2017: Αναπληρωματικό μέλος της διαχειριστικής επιτροπής- Εκπρόσωπος της Ελλάδας της δράσης COST CM1307 ACTION “Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites”“Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites”.

9-12/2015: Υποτροφία Συνεργασίας Σύντομης Διάρκειας της δράσης COST CM1307.

11-02-2016: Βραβείο από τον όμιλο Unesco-Hellas για την προσφορά στην επιστήμη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Picture

Efstathiou A and Smirlis D. A Radioactive-free Kinase Inhibitor Discovery Assay Against the Trypanosoma brucei Glycogen Synthase Kinase-3 short (TbGSK-3s). Bio-protocol, January 20, 2020; 10(02): e3493. DOI:10.21769/BioProtoc.3493.

Martínez de Iturrate P, Sebastián-Pérez V, Nácher-Vázquez M, Tremper CS, Smirlis D, Martín J, Martínez A, Campillo NE, Rivas L, Gil C. Towards discovery of new leishmanicidal scaffolds able to inhibit Leishmania GSK-3. J Enzyme Inhib Med Chem. 2020 Dec;35(1):199-210. doi: 10.1080/14756366.2019.1693704.

Smirlis D, Dingli F, Pescher P, Prina E, Loew D, Rachidi N, Späth GF. SILAC-based quantitative proteomics reveals pleiotropic, phenotypic modulation in primary murine macrophages infected with the protozoan pathogen Leishmania donovani. J Proteomics. 2020 Feb 20;213:103617. doi: 10.1016/j.jprot.2019.103617.

Rocha VPC, Dacher M, Young SA, Kolokousi F, Efstathiou A, Späth GF, Soares MBP, Smirlis D. Leishmania dual-specificity tyrosine-regulated kinase 1 (DYRK1) is required for sustaining Leishmania stationary phase phenotype. Mol Microbiol. 2020 May;113(5):983-1002. doi: 10.1111/mmi.14464.

2020
Picture

Hombach-Barrigah A, Bartsch K, Smirlis D, Rosenqvist H, MacDonald A, Dingli F, Loew D, Späth .GF, Rachidi N, Wiese M, Clos J. Leishmania donovani 90 kD Heat Shock Protein - Impact of Phosphosites on Parasite Fitness, Infectivity and Casein Kinase Affinity. Sci Rep. 2019 Mar 25;9(1):5074. doi: 10.1038/s41598-019-41640-0.

Efstathiou A, Gaboriaud-Kolar N, Myrianthopoulos V, Vougogiannopoulou K, Subota I, Aicher S, Mikros E, Bastin P, Skaltsounis AL, Soteriadou K, Smirlis D. Indirubin Analogues Inhibit Trypanosoma brucei Glycogen Synthase Kinase 3 Short and T. brucei Growth. Antimicrob Agents Chemother. 2019 May 24;63(6):e02065-18. doi: 10.1128/AAC.02065-18. Print 2019 Jun.

Giraud E, Rouault E, Fiette L, Colle JH, Smirlis D, Melanitou E. Osteopontin in the host response to Leishmania amazonensis. BMC Microbiol. 2019 Feb 8;19(1):32. doi: 10.1186/s12866-019-1404-z.

2019
Picture

Bussotti G, Gouzelou E, Côrtes Boité M, Kherachi I, Harrat Z, Eddaikra N, Mottram JC, Antoniou M, Christodoulou V, Bali A, Guerfali FZ, Laouini D, Mukhtar M, Dumetz F, Dujardin JC, Smirlis D, Lechat P, Pescher P, El Hamouchi A, Lemrani M, Chicharro C, Llanes-Acevedo IP, Botana L, Cruz I, Moreno J, Jeddi F, Aoun K, Bouratbine A, Cupolillo E, Späth GF. Leishmania Genome Dynamics during Environmental Adaptation Reveal Strain-Specific Differences in Gene Copy Number Variation, Karyotype Instability, and Telomeric Amplification. mBio. 2018 Nov 6;9(6):e01399-18. doi: 10.1128/mBio.01399-18.

Agallou M, Pantazi E, Tsiftsaki E, Toubanaki DK, Gaitanaki C, Smirlis D, Karagouni E. Induction of protective cellular immune responses against experimental visceral leishmaniasis mediated by dendritic cells pulsed with the N-terminal domain of Leishmania infantum elongation factor-2 and CpG oligodeoxynucleotides. Mol Immunol. 2018 Nov;103:7-20. doi: 10.1016/j.molimm.2018.08.004.

Hombach-Barrigah A, Bartsch K, Smirlis D, Rosenqvist H, MacDonald A, Dingli F, Loew D, Späth GF, Rachidi N, Wiese M, Clos J. Leishmania donovani 90 kD Heat Shock Protein - Impact of Phosphosites on Parasite Fitness, Infectivity and Casein Kinase Affinity. Sci Rep. 2019 Mar 25;9(1):5074. doi: 10.1038/s41598-019-41640-0.

Efstathiou A, Meira CS, Gaboriaud-Kolar N, Bastos TM, Rocha VPC, Vougogiannopoulou K, Skaltsounis AL, Smirlis D, Soares MBP.Indirubin derivatives are potent and selective anti-Trypanosoma cruzi agents Virulence. 2018;9(1):1658-1668. doi:10.1080/21505594.2018.1532242.

2018
Picture

Zoidis G, Tsotinis A, Tsatsaroni A, Taylor MC, Kelly JM, Efstathiou A, Smirlis D, Fytas G. Lipophilic conformationally constrained spiro carbocyclic 2,6-diketopiperazine-1-acetohydroxamic acid analogues as trypanocidal and leishmanicidal agents: An extended SAR study. Chem Biol Drug Des. 2018 Feb;91(2):408-421. doi: 10.1111/cbdd.13088. Epub 2017 Sep 18.

Kyriazis ID, Smirlis D, Papadaki A, Koutsoni O., Aligiannis N., Skaltsounis AL, Dotsika E. Leishmanicidal Activity of Oleuropein: Leishmania donovani Promastigote Cell Death through a Possibly ROS-Independent Mechanism. J Pharmacogn Nat Prod 2017, 3:2. DOI: 10.4172/2472-0992.1000141.

2017
Picture

Azevedo L , Faqueti L., Kritsanida M., Efstathiou A., Smirlis D., Franchi Jr GC, Genta-Jouve G., Michel S., Sandjo LP, Grougnet R, Biavatti MW.Three New Trixane Glycosides Obtained From the Leaves of Jungia Sellowii Less. Using Centrifugal Partition Chromatography. Beilstein J Org Chem. 2016 Apr 12;12:674-83. doi: 10.3762/bjoc.12.68. eCollection 2016.

2016
Picture

Papadaki A, Politou AS, Smirlis D, Kotini MP, Kourou K, Papamarcaki T, Boleti HThe Leishmania Donovani Histidine Acid Ecto-Phosphatase LdMAcP: Insight Into Its Structure and Function. Biochem J. 2015 May 1;467(3):473-86. doi: 10.1042/BJ20141371.

2015
Picture

Smirlis D, Soares MB. Selection of molecular targets for drug development against trypanosomatids.. Subcell Biochem. 2014;74:43-76. doi: 10.1007/978-94-007-7305-9_2.

Stellas D, Souliotis VL, Bekyrou M, Smirlis D, Kirsch-Volders M, Degrassi F, Cundari E, Kyrtopoulos SA.Benzo[a]pyrene-induced cell cycle arrest in HepG2 cells is associated with delayed induction of mitotic instability. Mutat Res. 2014 Nov;769:59-68. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2014.07.004. Epub 2014 Jul 19.

Efstathiou A, Gaboriaud-Kolar N, Smirlis D, Myrianthopoulos V, Vougogiannopoulou K, Alexandratos A, Kritsanida M, Mikros E, Soteriadou K, Skaltsounis AL. An inhibitor-driven study for enhancing the selectivity of indirubin derivatives towards leishmanial Glycogen Synthase Kinase-3 over leishmanial cdc2-related protein kinase 3. Parasit Vectors. 2014 May 20;7:234. doi: 10.1186/1756-3305-7-234.

Alexandratos A and Smirlis D. Protein Sample Preparation for Proteomic Analysis in Leishmania donovani. Bio-protocol . Vol 4, Iss 5, March 05, 2014. DOI: 10.21769/BioProtoc.1058.

2014
Picture

Vassilaki N, Kalliampakou KI, Kotta-Loizou I, Befani C, Liakos P, Simos G, Mentis AF, Kalliaropoulos A, Doumba PP, Smirlis D, Foka P, Bauhofer O, Poenisch M, Windisch MP, Lee ME, Koskinas J, Bartenschlager R, Mavromara P.Low oxygen tension enhances hepatitis C virus replication.J Virol. 2013 Mar;87(5):2935-48. doi: 10.1128/JVI.02534-12.

Sacconnay L, Smirlis D, Queiroz EF, Wolfender JL, Soares MB, Carrupt PA, Nurisso A.Structural insights of SIR2rp3 proteins as promising biotargets to fight against Chagas disease and leishmaniasis. Mol Biosyst. 2013 Sep;9(9):2223-30. doi: 10.1039/c3mb70180h.

Gouzelou E, Haralambous C, Antoniou M, Christodoulou V, Martinković F, Živičnjak T, Smirlis D, Pratlong F, Dedet JP, Özbel Y, Toz SÖ, Presber W, Schönian G, Soteriadou K.Genetic diversity and structure in Leishmania infantum populations from southeastern Europe revealed by microsatellite analysis. Parasit Vectors. 2013 Dec 5;6:342. doi: 10.1186/1756-3305-6-342.

Alexandratos A, Clos J, Samiotaki M, Efstathiou A, Panayotou G, Soteriadou K, Smirlis D.The loss of virulence of histone H1 overexpressing Leishmania donovani parasites is directly associated with a reduction of HSP83 rate of translation. Mol Microbiol. 2013 Jun;88(5):1015-31. doi: 10.1111/mmi.12240.

2013
Picture

Soares MB, Silva CV, Bastos TM, Guimarães ET, Figueira CP, Smirlis D, Azevedo WF Jr.Anti-Trypanosoma cruzi activity of nicotinamide. Acta Trop. 2012 May;122(2):224-9. doi: 10.1016/j.actatropica.2012.01.001.

Vassilaki N, Kalliampakou KI, Kotta-Loizou I, Befani C, Liakos P, Simos G, Mentis AF, Kalliaropoulos A, Doumba PP, Smirlis D, Foka P, Bauhofer O, Poenisch M, Windisch MP, Lee ME, Koskinas J, Bartenschlager R, Mavromara P.Low oxygen tension enhances hepatitis C virus replication.J Virol. 2013 Mar;87(5):2935-48. doi: 10.1128/JVI.02534-12.

Agallou M, Smirlis D, Soteriadou KP, Karagouni E. Vaccination with Leishmania histone H1-pulsed dendritic cells confers protection in murine visceral leishmaniasis.Vaccine. 2012 Jul 20;30(34):5086-93. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.05.075. Epub 2012 Jun 13.

2012
Picture

• Smirlis D, Soteriadou, K. Virulence. Trypanosomatid Apoptosis: 'Apoptosis' Without the Canonical Regulators. May-Jun 2011;2(3):253-6. doi: 10.4161/viru.2.3.16278. Epub 2011 May 1.DOI: 10.4161/viru.2.3.16278.

2011
Picture

Smirlis D, Duszenko M, Ruiz AJ, Scoulica E, Bastien P, Fasel N, Soteriadou K.Targeting essential pathways in trypanosomatids gives insights into protozoan mechanisms of cell death. Parasit Vectors. 2010 Nov 17;3:107. doi: 10.1186/1756-3305-3-107.

Boleti H, Smirlis D, Dalagiorgou G, Meurs EF, Christoforidis S, Mavromara P.ER targeting and retention of the HCV NS4B protein relies on the concerted action of multiple structural features including its transmembrane domains. Mol Membr Biol. 2010 Jan;27(1):45-62. doi: 10.3109/09687680903426208.

2010
Picture

Smirlis D, Boleti H, Gaitanou M, Soto M, Soteriadou K. Leishmania donovani Ran-GTPase interacts at the nuclear rim with linker histone H1. Biochem J. 2009 Dec 10;424(3):367-74. doi: 10.1042/BJ20090576.

Xingi E, Smirlis D, Myrianthopoulos V, Magiatis P, Grant KM, Meijer L, Mikros E, Skaltsounis AL, Soteriadou K. 6-Br-5methylindirubin-3'oxime (5-Me-6-BIO) targeting the leishmanial glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) short form affects cell-cycle progression and induces apoptosis-like death: exploitation of GSK-3 for treating leishmaniasis. Int J Parasitol. 2009 Oct;39(12):1289-303. doi: 10.1016/j.ijpara.2009.04.005.

2009
Picture

Georgopoulou K, Smirlis D, Sylvia Bisti, Xingi E, Skaltsounis L, Soteriadou K. In Vitro Activity of 10-deacetylbaccatin III Against Leishmania Donovani Promastigotes and Intracellular Amastigotes. Planta Med. 2007 Aug;73(10):1081-8. doi: 10.1055/s-2007-981579.

2007
Picture

Edwards M, Wong SC, Chotpadiwetkul R, Smirlis D, Phillips IR, Shephard EA Transfection of Primary Cultures of Rat Hepatocytes. Methods Mol Biol. 2006;320:273-282. doi: 10.1385/1-59259-998-2:273.

Smirlis D, Bisti SN, Xingi E, Konidou G, Thiakaki M, Soteriadou KP. Leishmania histone H1 overexpression delays parasite cell-cycle progression, parasite differentiation and reduces Leishmania infectivity in vivo. Mol Microbiol. 2006 Jun;60(6):1457-73. doi: 10.1111/j.1365-2958.2006.05205.x.

2006
Picture

Muangmoonchai R, Wong SC, Smirlis D, Phillips IR, Shephard EA.Transfection of Liver in Vivo by Biolistic Particle Delivery: Its Use in the Investigation of Cytochrome P450 Gene Regulation.Mol Biotechnol. 2002 Feb;20(2):145-51. doi: 10.1385/mb:20:2:145

2002
Picture

Smirlis D, Muangmoonchai R, Edwards M, Phillips IR, Shephard EA. Orphan receptor promiscuity in the induction of cytochromes p450 by xenobiotics.J Biol Chem. 2001 Apr 20;276(16):12822-6. doi: 10.1074/jbc.M005930200.

Muangmoonchai R, Smirlis D, Wong SC, Edwards M, Phillips IR, Shephard EA. Xenobiotic induction of cytochrome P450 2B1 (CYP2B1) is mediated by the orphan nuclear receptor constitutive androstane receptor (CAR) and requires steroid co-activator 1 (SRC-1) and the transcription factor Sp1. Biochem J. 2001 Apr 1;355(Pt 1):71-8. doi: 10.1042/0264-6021:3550071.

2001

ΜΕΛΗ

Δέσποινα Σμυρλή

Εντεταλμένη Ερευνήτρια Μοριακής Παρασιτολογίας
Βιοχημικός (BSc)
Μοριακή Βιολόγος (PhD)
Τηλ.: 210-6478841
 .img@.img

Αντωνία Ευσταθίου

Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης,
Μοριακός Βιολόγος και Βιοχημικός (PhD)
Υπότροφος ΙΚΥ
Τηλ.: 210-6478827

Daniel Carrasco

Μοριακός Βιολόγος (BSc, MSc)
Υποψήφιος Διδάκτορας  Οκτ.1, 2020- Πανεπιστήμιο Alcala, Madrid

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ

Εύη Γκουζέλου
Μεταδιδακτορική συνεργάτης
Βιολόγος – Επιδημιολόγος Παρασιτολόγος

Φωτεινή Κολοκούση
Υποψήφια Βιολόγος
Διπλωματική Εργασία (2017)

Γαρυφαλλιά Λούλου
Τεχνολόγος Τμήματος Ιατρικών Επιστημών
Πτυχιακή Εργασία (2016)

Αλέξανδρος Αλεξανδράτος
Βιολόγος,
Διπλωματική Διατριβή (2014)

Top