Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και της ημερομηνίας Αποσφράγισης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 4/2020

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και της ημερομηνίας Αποσφράγισης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 4/2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26/06/2020, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 02/07/2020, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_ΩΘΞΣ46ΨΧ6Τ-4ΗΕ