Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 5/2020

Παράταση της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 5/2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης: 30/6/2020 ημέρα Τρίτη

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_Ω33Ο46ΨΧ6Τ-ΦΓΤ