Παράταση Προθεσμίας Πρόσκληση για μια θέση έκτακτου προσωπικού-ΕΛΙΔΕΚ κωδ. 1156

Παράταση προθεσμίας έως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Microglia-driven pathology and altered surveillance in demyelination» με κωδικό 1156

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  6317 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΙΔΕΚ – 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_7ΖΙΥ46ΨΧ6Τ-ΝΓΖ