Όργανα Διοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Μέλη

woman avatar

Οικονομίδου Αθηνά

Χημικός Μηχανικός

Eudokia_karagouni80.80

Ευδοκία Καραγκούνη

ως εκπρόσωπος του ερευνητικού προσωπικού του Ε.Ι.Παστέρ

Καραγιώργου φωτο 29-09-2021

Καραγεώργου Ιουλία

ως εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονικού- τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Ε.Ι.Παστέρ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δρ. Σίσσυ Κολυβά

Δρ Σίσσυ Κολυβά

.img@.img

angelakis

Δρ. Μανόλης Αγγελάκης

.img@.img

Zisimopoulou

Δρ Παρασκευή Ζησιμοπούλου

.img@.img

probert

Dr. Lesley Probert

.img@.img

GEORGOPOULOU

Δρ. Ουρανία Γεωργοπούλου

.img@.img

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Philip Bastin

Dr Philippe Bastin

INSERM, Research Director, Chair of the Trypanosome Cell Biology Unit, Department of Parasites and Insects Vectors, IP Paris

Androula Eustratou

Prof. Androula Efstratiou

Visiting Professor Imperial College Faculty of Medicine, Adjunct Professor of Microbiology, European University Cyprus, Director, WHO Global Collaborating Centre for Reference and Research on Diphtheria and Streptococcal Infections, Reference Microbiology Directorate, National Infection Service, Public Health England

Marioragos Anna

Dr Anna – Pelagia Magiorakos

MD, FIDSA, Senior Expert, Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections, European Centre for Disease Prevention and Control

Μontaras

Dr Didier Montarras

Research Director, Department of Developmental and Stem Cell Biology, IP Paris

Vassilis Pachnis

Dr Vassilis Pachnis

FRS, FMedSci, Senior Group Leader in the Development and Homeostasis of the Nervous System Laboratory at the Francis Crick Institute

Tαλιανίδης

Dr Ioannis Talianidis

Research Director, AXA Chair in Epigenetics, Institute of Molecular Biology & Biotechnology, FORTH, IMBB

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

profile-icon-man

Δρ Ευάγγελος Μάλλιος

Νομικός Σύμβουλος

Ο νομικός Σύμβουλος:

Α. παρέχει νομικές υπηρεσίες και γνωμοδοτεί κατόπιν εντολών του ΔΣ, του Γενικού Διευθυντή ή του Διοικητικού Διευθυντή του ΕΙΠ σε θέματα που αφορούν την δραστηριότητα του Ιδρύματος

Β. Εκπροσωπεί το ΕΙΠ εξωδίκως και ενώπιον των δικαστηρίων και συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις ενώπιον αρχών ή επιτροπών, όποτε αυτό ζητηθεί.

Γ. Είναι δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω που προσλαμβάνεται με σχέση έμμισθης εντολής και αμείβεται με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων και την επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσης δικαστικών υποθέσεων του Ινστιτούτου.

Στο Νομικό Σύμβουλο παρέχεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του γραμματειακή υποστήριξη. Στο γραφείο του, τηρείται αρχείο με όλα τα καταστατικά έγγραφα του Ινστιτούτου, τα έγγραφα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και όλες τις δικαστικές υποθέσεις –τρέχουσες και παλαιότερες.

Top