Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων (τόνερ, μελάνια, drum) με CPV : 30192110-5 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22/07/2021, ώρα : 14:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 23/07/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16_2021

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 16_2021

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 16_2021