Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 19/08/2021, ώρα : 12:00 π.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 20/08/2021, ώρα : 12:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17_2021

espd : espd-request

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 17_2021