Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γονοκόκκου (Ε.Κ.Α.Γ.)

Δρ. Εύα Τζελέπη | Επιστημονικός Υπεύθυνος

Προϊσταμένη Εργαστηρίου Βακτηριολογίας ΕΙΠ

Επικοινωνία:

210-6478811 | tzelepi@pasteur.gr |  Βιογραφικό 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για το Γονόκοκκο (ΕΚΑΓ) εδρεύει στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Ως Κέντρο Αναφοράς άρχισε να λειτουργεί το 1987, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1/5755/15-6-1987 απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Η δραστηριότητά του, όμως,  χρονολογείται από το 1981, οπότε ξεκίνησε στο Ε.Ι.Π. το πρώτο στην Ελλάδα ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη Neisseria gonorrhoeae. Σκοπός του Κέντρου είναι η παρακολούθηση των επιδημιολογικών τάσεων της γονόρροιας και της αντοχής της Neisseria gonorrhoeae στα αντιβιοτικά. Επίσης, η ανάλυση μηχανισμών αντοχής, που είτε πρωτοεμφανίζονται είτε παρουσιάζουν μεγάλη εξάπλωση στο δείγμα γονοκόκκων που απομονώνονται στην Ελλάδα.


Το 2002, το ΕΚΑΓ συνδέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Λοιμώξεων (European Surveillance of Sexually Transmitted Infections –ESSTI- Network), το οποίο συγκροτήθηκε και λειτούργησε έως το 2008 στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος DG SANCO (www.essti.org). Στη συνέχεια, μετά από ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του ESSTI στο ECDC (European Center for Disease Prevention & Control), το 2009, το ΕΚΑΓ ανέλαβε την εκπροσώπηση της Ελλάδας ως εξουσιοδοτημένο εργαστήριο (nominated contact point) ως προς ότι αφορά την επιτήρηση της αντοχής του γονοκόκκου στα αντιβιοτικά στην Ελλάδα  και συμμετέχει στις δραστηριότητες του Δικτύου που κατατείνουν στην αναβάθμιση και εναρμόνιση των συστημάτων επιτήρησης των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ) στις χώρες της Ευρώπης, υπό την αιγίδα του ECDC.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το Κέντρο Αναφοράς για το Γονόκοκκο:

 • Συλλέγει αναφορές και επεξεργάζεται επιδημιολογικά δεδομένα για τα περιστατικά γονοκοκκικής λοίμωξης που καταγράφονται στα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία ή σε οποιοδήποτε  Κέντρο Υγείας της Ελλάδας που διαθέτει τέτοια στοιχεία και επιθυμεί να συνεργαστεί. Η συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων γίνεται βάσει προτυποποιημένου ερωτηματολογίου που έχει καταρτιστεί από το ΕΚΑΓ και μοιράζεται στα συνεργαζόμενα Κέντρα.  Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ΕΚΑΓ εκτιμά την ετήσια επίπτωση των λοιμώξεων από N. gonorrhoeae και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της γονόρροιας στην Ελλάδα.
 • Καταρτίζει και συντηρεί συνεχόμενη συλλογή γονοκόκκων, η οποία αριθμεί σήμερα περισσότερα από 4.000 χαρακτηρισμένα στελέχη.

 • Τυποποιεί τα γονοκοκκικά στελέχη που παραλαμβάνει με: (α) αυξοτυπία, βάσει των τροφικών τους απαιτήσεων, (β) οροτυπία με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της κύριας πρωτεΐνης Ι της εξωτερικής γονοκοκκικής μεμβράνης, (γ) ανάλυση πλασμιδιακού περιεχομένου, (δ) ανάλυση γενωμικού DNA σε ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE) και, περιστασιακά, άλλες μεθόδους μοριακής τυποποίησης (NG-MAST, MLST).
 • Εξετάζει την ευαισθησία των γονοκόκκων στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της γονόρροιας και αναλύει μηχανισμούς αντοχής που είτε εμφανίζονται για πρώτη φορά είτε παίρνουν σημαντικές διαστάσεις στο ελληνικό δείγμα γονοκόκκων.
 • Διεξάγει ερευνητικό έργο με αντικείμενα την επιδημιολογία της γονόρροιας και τη βιολογική βάση της αντοχής της N. gonorrhoeae στα αντιβιοτικά.
 • Εκπαιδεύει επιστήμονες και τεχνολόγους και υποστηρίζει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε σχετικά με το γονόκοκκο θέματα.
 • Ενημερώνει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Υγείας (Δ/νση Δημοσίας Υγιεινής) για τα ευρήματά του.
 • Ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματά του στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα και τα δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα κυριότερα ευρήματα για κάθε έτος ανακοινώνονται επίσης στον δικτυακό τόπο του ΕΙΠ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΑΓ 2016).

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΑΓ

 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, Μάιος 2006) για την εργασία «Επιτήρηση της ευαισθησίας του γονόκοκκου στα αντιβιοτικά στην Ελλάδα κατά τα έτη 1994-2005» των Μ. Στάθη, Ε. Αυγερινού, Β. Μυριαγκού, Α. Φλεμετάκη, Μ. Δανιηλίδου, Κ. Παπαγιαννίτση, Α. Ζιώγα, Κ.Π. Κυριάκη, Ε. Τζελέπη.

 • ΕΠΑΙΝΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, Μάιος 2002) για την εργασία «Χαρακτηρισμός πλασμιδιακής αντοχής στην τετρακυκλίνη στη Neisseria gonorrhoeae» των Μ. Στάθη, Β. Μυριαγκού, Α. Φλεμετάκη, Ε. Αυγερινού, Κ. Κυριάκη, Ε. Τζελέπη.
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο 25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, Μάιος 1999) για την εργασία «Μελέτη μηχανισμού αντοχής πολυανθεκτικού στα αντιβιοτικά κλώνου Neisseria gonorrhoeae» των Α. Μαυροειδή, Λ.Σ. Τζουβελέκη, Π. Γιακκούπη, Ε. Τζελέπη.
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, Μάιος 1997), για την εργασία «Neisseria gonorrhoeae: Ορότυποι και αντοχή στα αντιβιοτικά κατά την τριετία 1994–1996» των Ε. Αυγερινού, Α. Φλεμετάκη, Ε. Φραγκούλη, Ε. Πριναράκη, Κ. Κυριάκη, Ε. Τζελέπη.
 • ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο 14ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα, 1988) για την εργασία «In vitro μεταβίβαση πλασμιδίων αντοχής σε εξαρτημένα από προλίνη, κιτρουλλίνη και ουρακίλη (PCU) στελέχη Neisseria gonorrhoeae» των Λ. Μαυρομμάτη, Ε. Τζελέπη, Σ. Κολυβά, Γ. Τζανακάκη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Picture

Cole MJ, Spiteri G, Jacobsson S, Woodford N, Tripodo F, Amato-Gauci AJ, Unemo M, and Euro-GASP netowork. Overall low extended-spectrum cephalosporin resistance but high azithromycin resistance in Neisseria gonorrhoeae in 24 European countries, 2015. BMC Infectious Diseases 2017, 17, 617. <

2017
Picture

Jacobsson S, Golparian D, Cole M, Spiteri G, Martin I, Bergheim T, Borrego MJ, Crowley B, Crucitti T, Van Dam AP, Hoffmann S, Jeverica S, Kohl P, Mlynarczyk-Bonikowska B, Pakarna G, Stary A, Stefanelli P, Pavlik P, Tzelepi E, Abad R, Harris SR, Unemo M. WGS analysis and molecular resistance mechanisms in azithromycin resistant (MIC >2 mg/L) Neisseria gonorrhoeae isolates in Europe from 2009 to 2014. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2016, 71(11), 3109-16.

2016
Picture

Unemo M, Ringlander J, Wiggins C, Fredlund H, Jacobsson S, Cole M, the European Collaborative Group. High in Vitro Susceptibility to the Novel Spiropyrimidinetrione ETX0914 (AZD0914) among 873 Contemporary Clinical Neisseria gonorrhoeae Isolates from 21 European Countries from 2012 to 2014. Antimicrobial Agents & Chemotherapy 2015, 59(9), 5220 –5225. [Collaborative study]

Cole MJ, Spiteri G, Jacobsson S, Pitt R, Grogorjev V, Unemo M; EuroGASP Network. Is the tide turning again for cephalosporin resistance in Neisseria gonorrhoeae in Europe? Results from 2013 European surveillance. BMC Infectious Diseases 2015, 15, 321. [Collaborative study]

2015
Picture

Cole MJ, Spiteri G, Town K, Unemo M, Hoffman S, Chisholm SA, Amato-Gauci AJ, van de Laar M, Ison CA and the Euro-GASP Network. Risk factors for antimicrobial-Resistant Neisseria gonorrhoeae in Europe. Sexually Transmitted Diseases 2014, 41(12), 723-729. [Collaborative study]

2014
Picture

Τζελέπη Ε. Επιδημιολογική επιτήρηση της αντοχής του γονοκόκκου στα αντιβιοτικά –Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γονοκόκκου. Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ 2012, Σεπτέμβριος 14.

2012
Picture

Mavroidi A, Tzelepi E, Siatravani E, Godoy D, Miriagou V, Spratt BG. Analysis of emergence of quinolone-resistant gonococci in Greece by combined use of Neisseria gonorrhoeae Multi-Antigen Sequence Typing and Multi-Locus Sequence Typing. Journal of Clinical Microbiology 2011, 49, 1196-1201.

Τζελέπη Ε. Γονόκοκκος: Επιδημιολογική διερεύνηση και μικροβιολογική διάγνωση. Σε: Κλινικό Φροντιστήριο «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα» σελ. 16-32, Εκδόσεις Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2011, Αθήνα.

2011
Picture

Tzelepi E, Avgerinou H, Flemetakis A, Siatravani E, Stathi M, Daniilidou M, Miriagou V. Changing figures of antimicrobial susceptibility and serovar distribution in Neisseria gonorrhoeae isolated in Greece. Sexually Transmitted Diseases 2010, 37, 115-120.

Cole MJ, Chisholm SA, Hoffmann S, Stary A, Lowndes C, Ison CA; European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI) network. European surveillance of antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae. Sexually Transmitted Infections 2010, 86, 427-432. [Collaborative study]

2010
Picture

Savage EJ, Hughes G, Ison C, Lowndes CM, and the European Surveillance of Sexually Transmitted Diseases (ESSTI) Network. Syphilis and gonorrhoea in men who have sex with men. Euro Surveillance 2009, 14(47). pii: 19417. [Collaborative study]

Savage EJ, van de Laar MJ, Gallay A, van der Sande M, Hamouda O, Sasse A, Hoffman S, Diez M, Borrego MJ, Lowndes CM, Ison C, and the European Surveillance of Sexually Transmitted Diseases (ESSTI) Network. Lymphogranuloma venereum in Europe, 2003-2008. Euro Surveillance 2009, 14(48). pii: 19428. [Collaborative study]

2009
Picture

Tzelepi E, Daniilidou M, Miriagou V, Siatravani E, Pavlidou E, Flemetakis A. Cluster of multidrug-resistant Neisseria gonorrhoeae with reduced susceptibility to the newer cephalosporins in Northern Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2008, 62, 637-639.

2008
Picture

Savage EJ, Ison CA, van de Laar MJW and the ESSTI network. Results of a Europe-wide investigation to access the presence of a new variant of Chlamydia trachomatis. EuroSurveillance 2007, 12(10), article 2. [Collaborative study]

2007
Picture

Stathi M, Flemetakis A, Miriagou V, Kyriakis KP, Maniatis A, Tzelepi E. Antimicrobial susceptibility of Neisseria gonorrhoeae in Greece. Data for the years 1994 – 2004. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2006, 57, 775-779.

Ison CA, Martin IMC, Lowndes CM and Fenton KA on behalf of the European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI) Network. Comparability of laboratory duagnosis and antimicrobial susceptibility testing of Neisseria gonorrhoeae from reference laboratories in Western Europe. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2006, 58, 580-586.

Martin IMC, Hoffmann S and Ison CA on belhaf of the European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI) Network. European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI): the first combined antimicrobial susceptibility data for Neisseria gonorrhoeae in Western Europe. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2006, 58, 587-593.

Stathi M, Flemetakis A, Miriagou V, Kyriakis KP, Maniatis A, Tzelepi E. Antimicrobial susceptibility of Neisseria gonorrhoeae in Greece. Data for the years 1994 – 2004. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2006, 57, 775-779.

2006
Picture

Τζελέπη Ε. Αντοχή στα αντιβιοτικά στη Neisseria gonorrhoeae. Κλινικά Φροντιστήρια 2005, 17(τεύχος 3), σελ. 91–115, Εκδόσεις Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αθήνα 2005.

Arthur G, Lowndes CM, Blackham J, Fenton KA, and the European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI) Network. Divergent approaches to partner notification for sexually transmitted infections across the European Union. Sexually Transmitted Diseases 2005, 32, 734-41.

2005
Picture

Fenton KA & Lowndes CM, and the European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI) Network. Recent trends in the epidemiology of sexually transmitted infections in the European Union. Sexually Transmitted Infections 2004, 80, 255-263.

Lowndes CM & Kevin Fenton A, and the European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI) Network. Surveillance Systems for STIs in the European Union: Facing a changing epidemiology. Sexually Transmitted Infections 2004, 80, 264-271.

2004
Picture

Kyriakis KP, Tzelepi E, Avgerinou H, Mavroidi A, Daniilidou M, Frangouli E. Current characteristics of gonorrhea outpatients in Athens, Greece. Sexually Transmitted Infections 2002, 78, e5 (www.sextransinf.com/cgi/content/full/78/4/e5).

2002
Picture

Mavroidi A, Tzouvelekis LS, Kyriakis KP, Avgerinou H, Daniilidou M, Tzelepi E. Multidrug-resistant strains of Neisseria gonorrhoeae in Greece. Antimicrobial Agents & Chemotherapy 2001, 45, 2651-2654.

2001
Picture

Mavroidi A, Tzouvelekis LS, Tassios PT, Flemetakis A, Daniilidou M, Tzelepi E. Characterization of Neisseria gonorrhoeae strains with decreased susceptibility to fluoroquinolones isolated in Greece during 1996-1999. Journal of Clinical Microbiology 2000, 38, 3489-3491.

2000
Picture

Τζελέπη Ε. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για το Γονόκοκκο. Επιδημιολογικό Δελτίο Λοιμωδών Νοσημάτων Ελλάδος 1999, 2, 87-88.

Kyriakis K, Tzelepi E, Flemetakis A, Avgerinou H, Tzouvelekis LS, Frangouli E. Epidemiology of male gonococcal infection in Greece. Sexually Transmitted Diseases 1999, 26, 43-48.

1999
Picture

Tzelepi E, Avgerinou H, Kyriakis KP, Tzouvelekis LS, Flemetakis A, Kalogeropoulou A, Frangouli E. Antimicrobial susceptibility and types of Neisseria gonorrhoeae in Greece. Data for the 4-year period 1990-1993. Sexually Transmitted Diseases 1997, 24, 378-385.

1997
Picture

Tirodimos I, Tzelepi E, Katsougiannopoulos VC. Penicillin-binding protein 2 genes of chromosomally resistant to penicillin Neisseria gonorrhoeae isolated in Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 1993, 32, 677-684.

Τυροδήμος Η, Τζελέπη Ε, Βαβάτση Ν, Δελίδου Κ, Δουμπόγιας Ι. Παρουσία μετάλλαξης στο γονίδιο της δεσμευτικής της πενικιλλίνης πρωτεϊνης 2 (PBP 2) σε μη-β-λακταμασοπαραγωγά, ανθεκτικά στην πενικιλλίνη στελέχη Neisseria gonorrhoeae που απομονώθηκαν στην Ελλάδα. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρεαίας (ΔΕΜΕ) 1993, 38, 331-341.

1993
Picture

Tzelepi E, Frangouli E, Athanassopoulou V, Tzanakaki G, Tseliou P. Neisseria gonorrhoeae in Athens, Greece. Epidemiologic classification and antimicrobial susceptibility patterns of strains isolated between 1988-1989. Sexually Transmitted Diseases 1991, 18, 238-44.

1991
Picture

Tzanakaki G, Mavrommati L, Tzelepi E, Kolyva S, Frangouli E. Serological classification in relation to auxotypes, plasmid contents and susceptibilities to antimicrobials of penicillinase producing Neisseria gonorrhoeae (PPNG) and non-PPNG strains isolated in Greece. Genitourinary Medicine 1989, 65, 171-176.

Mavrommati L, Tzelepi E. Conjugal transfer of penicillin resistance plasmids to proline-citrulline-uracil (PCU) dependent strains of Neisseria gonorrhoeae. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 1989, 3, 335-339.

Picture

Τζανακάκη Γ, Κολυβά Σ., Τζελέπη Ε, Γεροντίδου Α, Φλεμετάκης Α, Φραγκούλη Ε, Μαυρομμάτη Λ. Neisseria gonorrhoeae: Επιδημιολογικά στοιχεία 1986-87. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 1988, 33, 292-306.

Mavrommati L, Tzelepi E, Sima A, Tzanakaki G, Kokla A, Flemetakis A. Antibiotic resistance, plasmid content, and auxotypes of Neisseria gonorrhoeae in Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 1988, 21, 571-579.

1988

ΜΕΛΗ Ε.Κ.Α.Γ.

Εύα Τζελέπη

Βιολόγος, Ερευνήτρια Α’, Επιστημονική Υπεύθυνος Ε.Κ.Α.Γ,
Προϊσταμένη Εργαστηρίου Βακτηριολογίας

Βιβή Μυριαγκού

Βιολόγος, Ερευνήτρια Α’

Ειρήνη Σιατραβάνη

Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων
Τηλ.: 210-6478810
Top