Μεταπτυχιακά στο Ε.Ι.Π.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π)  παρέχεται η δυνατότητα σε πτυχιούχους επιστήμονες των Φυσικών ή Βιοϊατρικών Επιστημών να  πραγματοποιήσουν την ερευνητική/πειραματική δουλειά που απαιτείται για την απόκτηση Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Εξειδίκευσης  (ΜΔΕ = MSc) σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια ή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Επίσης η το Ε.Ι.Π. έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει πτυχιούχους επιστήμονες για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε πεδία έρευνας στα οποία δραστηριοποιείται το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου.

Πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών, διδακτορικών υποτρόφων και μεταδιδακτορικών συνεργατών μπορείτε να βρείτε στα Νέα και από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΕΙΠ (Tηλ. 210-6478857, email: .img@.img">.img@.img)

Top