Νέες Θέσεις

Πρακτικό Επιλογής για θέση Μισθοδοσίας στο Τμήμα Οικονομικών

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1898-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ_9ΨΜΒ46ΨΧ6Τ-ΙΔΜ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση Ηλεκτροφυσιολόγου

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1811-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΥ_Ω5ΖΜ46ΨΧ6Τ-Ζ8Ρ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου – Ιατρική Ακριβείας

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1620-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ_Ψ45646ΨΧ6Τ-52Ν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Χημικού στον Ποιοτικό Έλεγχο

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1619-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟ MSc ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_Ω6ΦΣ46ΨΧ6Τ-ΓΙ7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Τεχνικού Πληροφορικής

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1590-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_6ΤΠΚ46ΨΧ6Τ-212

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης υποτροφίας

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ:  1551-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_6ΡΑΨ46ΨΧ6Τ-6ΨΨ

Πρακτικό Επιλογής για θέση Τεχνικού Πληροφορικής

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1390-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΩΞ1Τ46ΨΧ6Τ-ΡΕΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση στο Γραφείο Μισθοδοσίας

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ_ΩΤ8446ΨΧ6Τ-3ΔΦ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για σύμβαση υποτροφίας-ΑΚΕΣΩ 5032790

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1281-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_ΑΚΕΣΩ_975446ΨΧ6Τ-ΒΟΜ

Πρόσκληση για σύμβαση ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης-Βιομηχανικά

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1140-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΟΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ_ΩΟΧΕ46ΨΧ6Τ-ΚΓΡ
Top