Νέες Θέσεις

Παράταση Πρόσκλησης για ΕΛΙΔΕΚ-Τεχνικός

Δείτε το κείμενο της παράτασης εδώ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ ΕΛΙΔΕΚ_ΤΕΧΝΙΚΟΣ _(68ΕΜ46ΨΧ6Τ-579)

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης για Διαχειριστή υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων.

Δείτε την παράταση προθεσμίας εδώ 813-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΨΜΡΑ46ΨΧ6Τ-Τ7Β

Μία (1) θέση για έκτακτο προσωπικό – ΕΠΑΝΕΚ 5032815

Δείτε την πρόσκληση εδώ 1245 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ (ΝeuroMarkers) - 6Φ9Μ46ΨΧ6Τ-ΖΛ7

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για Υποψήφιο διδάκτορα – ΕΛΙΔΕΚ 677

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1211-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ_92Ρ246ΨΧ6Τ-6ΓΙ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για επιστημονικό προσωπικό_Βιοπληροφορική

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1213-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΝ_97ΚΕ46ΨΧ6Τ-ΥΡ4

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για Τεχνολόγο ή Βοηθό Ιατρικών Εργαστηρίων

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 1155-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ή ΒΟΗΘΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ_ΨΟΑΗ46ΨΧ6Τ-544

Αποτελέσματα επιλογής για έκτακτο προσωπικό – ΕΠΑΝΕΚ 5032783

Για το πλήρες κείμενο της Απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 1074-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΕΠΑΝΕΚ 5032783_9ΡΩΣ46ΨΧ6Τ-Α6Κ

Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος_Elixir-Gr MIS 5002780

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Πρόσκληση για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού / ΕΛΙΔΕΚ (ΚΩΔ. 899)

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 915-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΕΛΙΔΕΚ 899 - 68ΕΜ46ΨΧ6Τ-579 (1)

Πρόσκληση για θέση ΙΔΟΧ Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 813-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ_ΨΜΡΑ46ΨΧ6Τ-Τ7Β
Top