Νέες Θέσεις

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για ΠΕ πληροφορικό

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 726 - Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για πληροφορικό - 6ΕΒΖ46ΨΧ6Τ-02Ξ (1)

Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 399-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ Γ.Δ._ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021_Ψ7ΛΟ46ΨΧ6Τ-ΠΜΔ

ELIDEK_Call for expression of interest_Postdoc

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ELIDEK_Call for expression of interest_Postdoc

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για υποτροφία_Ιατρική Μικροβιολογία

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 72-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_9ΝΙΡ46ΨΧ6Τ-8ΘΥ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού για υποτροφία_Κυτταρική και Μοριακή Νευροβιολογία

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 64-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_Ω26Τ46ΨΧ6Τ-5ΗΤ

Απόφαση έγκρισης για έκτακτο προσωπικο_ΕΛΙΔΕΚ_MacRepair

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 14464-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για εκτακτο προσωπικο_ΕΛΙΔΕΚ_MacRepair#1_6ΚΙΜ46ΨΧ6Τ-6ΦΛ

Πρόσκληση για θέση ΠΕ Πληροφορικής

Δείτε εδώ την 14351- Πρόσκληση για θέση ΠΕ Πληροφορικής _ 9ΛΥ846ΨΧ6Τ-7Η7

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη υποτροφίας

Δείτε εδώ την 14212-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_ΩΧΚ046ΨΧ6Τ-2ΨΘ Δείτε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη υποτροφίας

Δείτε εδώ την 14208-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_Ω83Υ46ΨΧ6Τ-73 Δείτε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής για θέση Γραμματέως Διοίκησης / Administrative Assistant

Δείτε εδώ την 14182-Απόφαση έγκρισης πρακτικού για την θέση της Γραμματείας_99ΤΡ46ΨΧ6Τ-ΗΜΗ
Top