Νέες Θέσεις

Μία θέση Τεχνικού Πληροφορικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 3 Φεβρουαρίου 2019 Δείτε την πρόσκληση εδώ 282-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_9ΚΖΡ46ΨΧ6Τ-Α7Ξ

«Μία θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοδείκτες...

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιανουαρίου 2019 Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 153-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ NeuroMarkers-ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ_9ΥΦΥ46ΨΧ6Τ-Ω7Δ

Μία θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Καινοτόμων Βιολογικών...

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2019 Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 144-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ_6ΟΣΒ46ΨΧ6Τ-056  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις έκτακτου προσωπικού στην Πράξη με...

Δείτε εδώ την πρόσκληση 6861-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. MIS 5002486- ΨΗΟΡ46ΨΧ6Τ-Φ58 (28-12-2018)

Πρακτικό Επιλογής έκτακτου προσωπικού/ΕΠΑΛΘ (ΟΠΣ 5010925)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του...

Παράταση Προθεσμίας_Πρόσκληση για μια θέση έκτακτου προσωπικού-ΕΛΙΔΕΚ κωδ. 1156

Παράταση προθεσμίας έως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Microglia-driven pathology...

“Απόφαση για την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού – NeuroMarkers”

Δείτε την απόφαση εδώ 6422-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ - ΕΠΑΝΕΚ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ_90ΣΙ46ΨΧ6Τ-ΤΒΒ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Πρόσκληση για μια θέση έκτακτου προσωπικού-ΕΛΙΔΕΚ κωδ. 1156.

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ 6317 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΙΔΕΚ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_7ΖΙΥ46ΨΧ6Τ-ΝΓΖ

Πρόσκληση για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού – ΕΠΑΛΘ MIS 5010925.

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 6289-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ PhD_MIS 5010925_ΕΠΑλΘ_Ψ9ΛΕ46ΨΧ6Τ-Κ5Χ

Πρόσκληση για μια θέση έκτακτου προσωπικού-ΕΛΙΔΕΚ κωδ. 899

Δείτε εδώ την πρόσκληση 6133 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΙΔΕΚ-ΚΩΔΙΚΟΣ 899_ΨΜΗΣ46ΨΧ6Τ-ΞΑ6
Top