Νέες Θέσεις

Θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη-ELIXIR GR 5002780

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ: 4609-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ-ELIXIR GR_678Β46ΨΧ6Τ-0ΚΡ

Πρόσκληση για σύμβαση υποτροφίας – Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ. 5030605

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 4515-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ_Π.Ι.Ν.Δ.Ο.Σ._ΨΔ3846ΨΧ6Τ-96Λ

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων – Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιλογής

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 4455-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-7.2019_627546ΨΧ6Τ-Ζ7Π

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επιστημονικός Συνεργάτης-Βιοπληροφορική

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 3515-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ 2-ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ_ΨΨΨΩ46ΨΧ6Τ-ΑΡΡ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού / ΕΛΙΔΕΚ (ΚΩΔ. 899)

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 3884-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΙΔΕΚ_POSTDOC-ΚΟΥΡΟΥΠΗ_Ω8ΨΙ46ΨΧ6Τ-0ΙΛ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γραφείο Προμηθειών – Σύμβαση Εργασίας

Δείτε το μπλήρες κείμενο εδώ 3349-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΡΛ2Ρ46ΨΧ6Τ-ΖΩΩ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βιολόγος ή Κτηνίατρος – Σύμβαση εργασίας για Ποιοτικό Έλεγχο

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 4025-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ή ΒΙΟΛΟΓΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΨΚ2Ω46ΨΧ6Τ-4Ρ9

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ειδικός Τεχνικός Επιστήμων – Σύμβαση Εργασίας – Inspired 5002550

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 4026-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-INSPIRED 5002550_66ΞΘ46ΨΧ6Τ-Υ90

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Σε συνέχεια και κατ’ εφαρμογή της με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433 (ΑΔΑ: 78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το στάδιο το οποίο βρίσκονται οι προσκλήσεις...

Βιολόγος ή Κτηνίατρος – Σύμβαση εργασίας για Ποιοτικό Έλεγχο

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ 4025-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ή ΒΙΟΛΟΓΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΨΚ2Ω46ΨΧ6Τ-4Ρ9
Top