Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού 20/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 20/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο : «Structural and functional studies...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2021 για την «Διαμόρφωση Πτέρυγας Εργαστηρίων Βιοασφάλειας κατηγορίας III στον 3ο όροφο του Κτιρίου Κ8 του Ε.Ι.Π. με CPV:...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιοδείκτες σε αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα» με ακρωνύμιο...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2021 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 16/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων (τόνερ, μελάνια, drum) με CPV : 30192110-5 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 22/07/2021, ώρα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του...

Δείτε εδώ αναλυτικά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ_2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 14/2021 για την προμήθεια RT-PCR για την κάλυψη των αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. με CPV : 38000000-5 - Καταληκτική...

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη αναγκών του Διαγνωστικού Τμήματος με CPV : 33790000-4 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 12/2021 για την προμήθεια αναλωσίμων με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 27/04/2021, ώρα : 14:00 μ.μ....
Top