Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού 20/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 20/2022 για την προμήθεια μηχανής πλήρωσης φιαλιδίων υπό στείρες συνθήκες σύμφωνα με τους ισχύοντες...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 12/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 12/2022 για την προμήθεια ενός συστήματος πολλαπλής συστοιχίας μικροηλεκτροδίων και με CPV : 38900000-4...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 18/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια Μοριακών Εξετάσεων για τις ανάγκες του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. και με...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 16/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 16/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 18/07/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 15/07/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 14/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 14/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονόκοκκου του Ε.Ι.Π. και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 17/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 17/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/07/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 19/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 19/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 8/07/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 10/2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 10/2022 για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αλληλούχησης νέας γενιάς και μονήρων κυττάρων και με...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 13/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 11/04/2022, ώρα :...
Top