Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού 24/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 24/2022 για την παροχή  υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων 1, 6 και 8 του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 23/2022

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 23/2022 για την προμήθεια Εμβολίου έναντι της χολέρας και με CPV : 33651600 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 21/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 21/2022 για την προμήθεια εξοπλισμού για το Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας του Ε.Ι.Π. και με CPV : 38000000-5 -...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 22/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 22/2022 για την προμήθεια ενός αυτοματοποιημένου συστήματος οπτικής μικροσκοπίας υψηλού περιεχομένου και υψηλής απόδοσης...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 20/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 20/2022 για την προμήθεια μηχανής πλήρωσης φιαλιδίων υπό στείρες συνθήκες σύμφωνα με τους ισχύοντες...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 12/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 12/2022 για την προμήθεια ενός συστήματος πολλαπλής συστοιχίας μικροηλεκτροδίων και με CPV : 38900000-4...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 18/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διενέργεια Μοριακών Εξετάσεων για τις ανάγκες του Διαγνωστικού Τμήματος του Ε.Ι.Π. και με...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 16/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 16/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 18/07/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 15/2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 15/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 15/07/2022, ώρα :...

Διακήρυξη Διαγωνισμού 14/2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 14/2022 για την προμήθεια αναλωσίμων του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Γονόκοκκου του Ε.Ι.Π. και με CPV : 33696500-0 - Καταληκτική Ημερομηνία...
Top