H_BOLETI-120

Χαραλαμπία Μπολέτη | Ενδοκυττάριος Παρασιτισμός

Κύρια Ερευνήτρια
210-6478879
.img@.img Βιογραφικό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

H ερευνητική μου ομάδα μελετά θέματα Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας του παθογόνου μαστιγοφόρου παρασιτικού πρωτοζώου Leishmania donovani (L. donovani), και της αλληλεπίδρασης του με τα μακροφάγα κύτταρα του θηλαστικού ξενιστή. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που χαρακτηρίζουν τα αρχικά στάδια της μόλυνσης, καθώς και στην ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό νέων εν δυνάμει μοριακών στόχων για ανάπτυξη αντι-λεΪσμανιακών φαρμάκων.

- Δείτε περισσότερα

Το παράσιτο L. donovani υπάρχει στην προμαστιγωτή, εξωκυττάρια μορφή, στο γαστρεντερικό σύστημα της σκνίπας (αρθρόποδος ξενιστής) και την αμαστιγωτή, ενδοκυττάρια μορφή στα μακροφάγα κύτταρα του θηλαστικού ξενιστή. Η μετάδοση του προμαστιγωτού L. donovani γίνεται με το τσίμπημα μολυσμένης σκνίπας. Μετά την είσοδό του στο δέρμα του θηλαστικού ζώου, το παράσιτο εισβάλει στα φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα, δενδριτικά και μακροφάγα) με φαγοκυττάρωση και παραμένει στο φαγόσωμα που σταδιακά μετατρέπεται σε φαγολυσόσωμα με τροποποιημένες ιδιότητες. Μέσα στο Λεϊσμανιόφορο τροποποιημένο φαγολυσόσωμα του μακροφάγου, το προμαστιγωτό παράσιτο μετατρέπεται σε αμαστιγωτό, επιβιώνει και πολλαπλασιάζεται ενώ επιδρά πάνω σε αρκετά σηματοδοτικά μονοπάτια του μακροφάγου καταστέλλοντας αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος. Με τα μακροφάγα, μεταφέρεται στη συνέχεια στα αιμοποιητικά όργανα (σπλήνα, ήπαρ και μυελό των οστών) όπου προκαλεί χρόνια λοίμωξη με συμπτώματα σοβαρής αναιμίας, πυρετό και διόγκωση του σπλήνα, του ήπατος και των λεμφαδένων, χαρακτηριστικά της σπλαχνικής Λεϊσμανίασης (Κala azar).
Η σπλαχνική Λεϊσμανίαση απαντάται σε όλες τις ηπείρους, σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Στην Ελλάδα η ασθένεια αυτή παρουσιάζεται κυρίως στον σκύλο και άλλα κατοικίδια ζώα με λίγα περιστατικά ετησίως και στον άνθρωπο. Ενώ η σπλαχνική Λεϊσμανίαση αντιμετωπίζεται με χημειοθεραπεία, τα διαθέσιμα φάρμακα είναι ανεπαρκή καθιστώντας την έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων επιτακτική.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μελέτη μοριακών μηχανισμών που ρυθμίζουν τη βιογένεση του Λεϊσμανιόφορου φαγολυσοσώματος στα μακροφάγα κύτταρα και την επιβίωση του παρασίτου σε αυτό.

- Δείτε περισσότερα

Με μεθόδους σύγχρονης μικροσκοπίας φθορισμού απεικονίζουμε την χωροχρονική κατανομή φωσφοϊνοσιτιδίων (PIs) και άλλων μοριακών μαρτύρων της ωρίμανσης του φαγοσώματος στην μεμβράνη του παρασιτόφορου φαγοσώματος από τη στιγμή της εγκόλπωσης του παρασίτου και μέχρι τις 4 ώρες από την έναρξη της φαγοκύτωσης. (Παπαδάκη Α. διδακτορική διατριβή 2015).
Παράλληλα εστιάζουμε σε μελέτες επιφανειακών (εκτοφωσφατάσες) ή εκκρινόμενων μορίων του παρασίτου με στόχο την κατανόηση πιθανού ρόλου τους στην βιογένεση του λεϊσμανιόφορου φαγολυσοσώματος και την επιβίωση του παρασίτου σε αυτό.
Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μελέτη πάνω στον χαρακτηρισμό μιας μεμβρανικής όξινης φωσφατάστης (LdMAcP) από το παράσιτο L.donovani που έντοπίζεται στην εξωτερική πλευρά της επιφανειακής μεμβράνης του παρασίτου και συμβάλει στη μολυσματικότητα του (Papadaki A. et al., Boleti H. 2015).
Ως εκκρινόμενα μόρια της L. donovani μελετούμε την δομή και τον ρόλο μιας πρωτεΐνης από την οικογένεια των νεξινών (nexins) που έχει δειχθεί από πρωτεομική μελέτη (Silverman JM et al. 2008) ότι εκκρίνεται από την προμαστιγωτή μορφή του παρασίτου. (Kourounis et al 2016, poster in the 67th conference of the HSBMB).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Διδακτορική διατριβής Αμαλίας Παπαδάκη, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υποστήριξη στις 27, Απριλίου 2015. Τίτλος: Μελέτη Μοριακών Μηχανισμών επιβίωσης του παρασίτου Leishmania spp. στα φαγοκύτταρα του τελικού ξενιστή. (PDF)
 • Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης Δρόσου Κουρούνη, ΕΚΠΑ, «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική. Υποστήριξη 9 Μαρτίου 2017. Τίτλος: Κλωνοποίηση και μοριακός χαρακτηρισμός της εκκρινόμενης νεξίνης (nexin) LdPIΒPnex με υποτομέα πρόσδεσης σε φωσφοϊνοσιτίδια, από το πρωτόζωο Leishmania donovani (PDF).
 •  Διατριβή MSc του Alexis GACHET-IEREMIADIS, M1 Master 1 Health engineering /Management of biotechnology, Grenoble Alpes University (UGA) 2016/17. defended in June 2017. Τίτλος: Expression in E.coli and purification of a Leishmania donovani phosphoinositide binding protein from the nexin family (LdPIBPnex) (PDF).

ΠAΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • 67o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Iωάννινα, (25-27 Νοεμβρίου 2017) Αναρτημένη ανακοίνωση (έπαινος)TίτλοςLdPIΒPnex, a secreted nexin-like protein from the protozoan parasite Leishmania donovani. Authors:Drosos Kourounis, Amalia Papadaki, Olympia Tziouvara, Haralabia Boleti (Poster PDF).
 • Scientific Symposium of the Institut Pasteur International Network. Paris, France (10-13 Sept. 2014). Poster presentationTitle: The Leishmania membrane bound Histidine Acid Phosphatases (HAcPs) as putative virulence factors; Characterization of the LdMAcP, a Histidine Acid ecto-phosphatase from donovani. AuthorsΑmalia Papadaki, Ηaralabia Boleti (PDF).
 • Scientific International Meeting of Young Researchers from RIIP, Institut Pasteur, Paris, France (10 Nov. 2011). Commented Poster (ομιλία). Title: Phosphoinositide involvement in Leishmania donovani phagocytosis by Raw 264,7 macrophages. AuthorsΑmalia Papadaki (PDF).

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων φωτονικής μικροσκοπίας και χρήση αλγορίθμων ανάλυσης ψηφιακής εικόνας/videos για απεικόνιση ενδοκυττάριων παθογόνων σε κύτταρα ή ιστούς μολυσμένων ζώων.

- Δείτε περισσότερα

Στις μελέτες αυτές χρησιμοποιούμε γενετικά τροποποιημένα παράσιτα που εκφράζουν GFP ή RFP φθορίζουσες πρωτεΐνες και κυτταρικές σειρές μακροφάγων (Raw264.7) που εκφράζουν υβριδικά GFP, ή YFP πολυπεπτίδια με δράση πρόσδεσης σε φωσφοϊνοσιτίδια (PX ή PH δομές)  ή υβριδικές φθορίζουσες GTPases (i.e. Rab5, Rab7) μοριακούς μάρτυρες της ωρίμασης του φαγοσώματος σε φαγολυσόσωμα (Παπαδάκη Α. διδακτορική διατριβή 2015).

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Διδακτορική διατριβή Αμαλίας Παπαδάκη, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Υποστήριξη στις 27 Απριλίου 2015. Τίτλος: Μελέτη Μοριακών Μηχανισμών επιβίωσης του παρασίτου Leishmania spp. στα φαγοκύτταρα του τελικού ξενιστή. (PDF)
 • Πτυχιακή εργασία Μαρίας Κοτίνη, Βιολογικό Τμήμα, ΕΚΠΑ. Υποστήριξη Νοεμβρ. 2009Τίτλος: Κατασκευή και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών παρασίτων Leishmania donovani που εκφράζουν την κόκκινη φθορίζουσα πρωτεΐνη mRFP1και αντι- mRFP1 πολυκλωνικού αντισώματος (PDF)

ΠAΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Scientific International Meeting of Young Researchers from RIIP, Institut Pasteur, Paris, France (10 Nov. 2011). Commented Poster (ομιλία). Title: Phosphoinositide involvement in Leishmania donovani phagocytosis by Raw 264,7 macrophages. AuthorsΑmalia Papadaki, Ηaralabia Boleti (PDF)
 • 60ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου 2009 Title: Generation of transgenic Leishmania donovani expressing the Red Fluorescent Protein mRFP1: a tool for in vivo imaging of the parasite-host interaction Authors: Maria Kotini, Amalia Papadaki, Despina Smirlis, Ketty Soteriadou, Giorgos Diallinas &, Haralabia Boleti (PDF).

Δομικός και λειτουργικός χαρακτηρισμός φωσφατασών από τα παράσιτο L. donovani ως υποψήφια μόρια/στόχους ανάπτυξης αντι-λεΪσμανιακών φαρμάκων.

- Δείτε περισσότερα

Επίκεντρο των εργασιών μας είναι η μελέτη της οριζόμενης ως LdMacP (LdAcP3.1_AF149839.1) όξινης εκτο φωσφατάσης ιστιδίνης από το L. donovani (Shakarian, A.M., et al.2002, Papadaki a et al. 2015), και δύο μελών μιας  οικογένειας φωσφατασών φωσφοϊνοσιτιδίων ομόλογων του μολυσματικού παράγοντα MptpB από το Mycobacterium tuberculosis που εκφράζονται μόνο σε μικροοργανισμούς (Beresford, N.J. et al. 2010). Oι φωσφατάσες από το παράσιτο Ldonovani που μελετάμε κωδικοποιούνται από τα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης LDBPK_220120 και LDBPK_332990.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Papadaki A, Politou AS, Smirlis D, Kotini MP, Kourou K, Papamarcaki T, Boleti H. (2015). The Leishmania donovani histidine acid ecto-phosphatase LdMAcP: insight into its structure and function. Biochem J. 467(3):473-86.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Διδακτορική διατριβής Αμαλίας Παπαδάκη, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υποστήριξη στις 27, Απριλίου 2015. Τίτλος: Μελέτη Μοριακών Μηχανισμών επιβίωσης του παρασίτου Leishmania spp. στα φαγοκύτταρα του τελικού ξενιστή. (PDF)
 • Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης της Αναστασίας Κοτοπούλη, ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας, «Βιοχημεία» Υποστήριξη Φεβ. 2014. Τίτλος: Κλωνοποίηση, μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός της υποθετικής φωσφατάσης φωσφοϊνοσιτιδίων, LdPIP_22, του παρασιτικού πρωτοζώου Leishmania donovani (PDF)
 • Διατριβή ΜSc του Mathias Richard, Faculté de Sciences, U. of Montpellier, MSc BioPMBB-IMH, Υποστήριξη Ιούνιος 2015. Τίτλος: Molecular Biology of the protozoan parasites Leishmania donovani: Cloning of an L. infantum putative phosphatase into plasmid vectors for expression of His-tagged or mCherry-tagged protein in bacteria, mammalian and Leishmania cells. (PDF)
 • Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης της Ολυμπιας Παρασκευής Τζιουβάρα,ΕΚΠΑ, Τμήμα Βιολογίας «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» Υποστήριξη, Οκτώβριος 2017. Τίτλος: Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός της φωσφατάσης τυροσίνης/φωσφοϊνοσιτιδίων LdTyrPIP_22 από το πρωτόζωο Leishmania donovani (PDF).

 

ΠAΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • 66o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας,. Αθήνα (11-13 Δεκ. 2015). Προφορική παρουσίαση. Τίτλος: Biochemical characterization and subcellular localization of the tyrosine and phosphoinositide dual specificity phosphatase LdPIP_22, a potential drug target from Leishmania donovaniΣυγγραφείςAmalia Papadaki, Anastasia Kotopouli, Anargyros Doukas, Pablos Rios, Olivia Tziouvara, Maja Köhn, Haralabia Boleti (PDF).
 • Cost Action CM0801, 4th Annual Meeting. Crete (Sept. 19-21 2012). Poster presentation. Τίτλος: Study of specific Leishmania Atypical Lipid Phosphatases (ALPs) as putative virulence factors for parasite survival in host phagocytes and as potential drug targets. ΣυγγραφείςAnastasia Kotopouli, Amalia Papadaki, Aris Doukas , Konstantinos Papadakos , Dionyssios Sgouras, Ntia Galanopoulou, Haralabia Boleti (PDF).
 • 62ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας,. Αθήνα (9-11 Δεκ. 2011). Ανηρτημένη ανακοίνωση. Τίτλος: Study of specific Leishmania histidine acid phosphatases as putative virulence factors for parasite survival in host phagocytes and as potential drug targets. Συγγραφείς Papadaki Α., Smirlis D., Kourou, K., Politou A.S., Boleti Η. (PDF)

Βιοτεχνολογικές εφαρμογές του οργανισμού Leishmania tarentolae (μη παθογόνου για τον άνθρωπο είδος Leishmania) για έκφραση και παραγωγή ανασυνδιασμένων ευκαρυωτικών πρωτεϊνών και ως in vitro σύστημα για τον έλεγχο αντι-λεϊσμανιακών ουσιών.

- Δείτε περισσότερα

Ως εναλλακτικό κυτταρικό σύστημα έκφρασης ανασυνδιασμένων πρωτεϊνών χρησιμοποιούμε τα προμαστιγωτά Leishmania tarentolae α) για έκφραση μεμβρανικών μεταφορέων νoυκλεοβάσεων από θηλαστικά (EVOTRANS πρόγραμμα), β) έκφραση της ανθρώπινης PRL3 φωσφατάσης  (IKYDA πρόγραμμα, συνεργασία με το εργαστήριο της Μaja Köhn EMBL, Heigerlberg) και γ)  για παραγωγή φωσφατασών από το παράσιτο Leishmania donovani για δομικές και λειτουργικές μελέτες.

Για έλεγχο αντι-λεϊσμανιακών ουσιών έχουμε κατασκευάσει γενετικά τροποποιημένα παράσιτα L. tarentolae που εκφράζουν την κόκκινη φθορίζουσα πρωτεΐνη mΨherry με τα οποία σύμφωνα με δημοσιευμένα πρωτόκολλα η ομάδα μας είναι ανοιχτή σε συνεργασίες για έλεγχο ουσιών για αντιπαρασιτικές ιδιότητες.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης Ανάργυρου Δούκα, ΕΚΠΑ, «Μικροβιακή Βιοτεχνολογια». Υποστήριξη Ιανουάριος 2015Τίτλος: Κατασκευή και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών στελεχών παρασίτων Leishmania tarentolae για ετερόλογη έκφραση της κόκκινης φθορίζουσας πρωτεΐνης mCherry και του μεταφορέα νουκλεοβάσεων rSNBT1 (από τον Rattus norvegicus) (PDF)

ΠAΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • 64ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Αθήνα (6-9 Δεκ. 2013). Αναρτημένη ανακοίνωση. Tίτλος: Heterologous expression of the mammalian nucleobase transporter rSNBT1 in the LEXSY Leishmania tarentolae protein expression system. Συγγραφείς Doukas Anargyros, Papakostas Konstantinos, Papadaki Amalia, Frillingos Stathis, Boleti Haralabia (PDF)

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πετρίνα80

Πετρίνα Κουμαριανού

Βιολόγος/Κυτταρικός Βιολόγος (BSc, MSc, PhD)
Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Σεπτ. 2018 –
Email: .img@.img

olimpia.airbrush80.80

Oλυμπία Τζιουβάρα

Bιολόγος (BSc) Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 2015-2017
Υποψήφια Διδάκτωρ 2018-
Ιατρική Σχολή Αθηνών
Email: .img@.img

Παπακωνσταντινου_tiny5-2

Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

Φαρμακοποιός (BSc, MSc)
Υποψήφια Διδάκτωρ,
Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ
Email: .img@.img

Δημοτσάντος80

Γεωργιος Δημοστάντος

Βιολόγος – Βιοτεχνολόγος (BSc)
Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Σεπτ. 2018 –
Τμήμα Βιολογίας «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία» ΕΚΠΑ
Email: .img@.img

Μαρίνα Πετσανά95

Marina Petsana

Βιοπληροφορικός (BSc)
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμ. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πτυχιακή εργασία Ιούλ.-Φεβ. 2021
Μεταπτυχική εργασία Απρίλιος 2021-

Danniel Carrasco

Daniel Carrasco

Mοριακός Βιολόγος (BSc, MSc)
Υποψήφιος Διδάκτορας Οκτ. 1, 2020 –
Πανεπιστήμιο Alcalá, Madrid
Email: .img@.img

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ

συν7-136x150

Παναγιώτης Σαπουντζής

Βιολόγος Παν. Ιωαννίνων,
Τμ. Διαχ. Περ. & Φυσ. Πόρων
Υποψήφιος Διδάκτορας 2007-2008

kotini.airbrush80.80

Μαρία Κοτίνη

Βιολόγος,
Πρακτική Άσκηση & Πτυχιακή Εργασία 2008-2009

kotopouli.airbrush80.80

Aναστασία Κοτοπούλη

Χημικός
Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΜSc
Βιοχημεία 2011- 2014

syn

Rositsa Tropcheva

Bιοτεχνολόγος Τροφίμων (PhD)
Επίκουρος Καθηγήτρια Παν. Σόφιας St Kliment Ohridski
Ιούνιος-Ιούλιος 2014

syn4

Ανάργυρος Δούκας

Xημικός
Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία 2012-2015

συν6

Mathias Richard

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Faculté de Sciences, U. of Montpellier, MSc BioPMBB-IMH,
Φεβ. 2015-Ιούλ. 2015

συν3

Aμαλία Παπαδάκη

Κτηνίατρος, MSc
Διδακτορικός Υπότροφος 2009-2015
Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης 2015-2016

drosos kourounis120

Δρόσος Κουρούνης

Βιολόγος (BSc)
Μεταπτυχιακός Φοιτητής 2015-2017

σιν2

Alexis Gachet-Ieremiadis

MSc Internship Βιοτεχνολόγος (BSc)
Απρίλ. 2017-Ιούν. 2017

boulougari-80

Mαρία Μπουλούγαρη

4ετής προπτυχιακή φοιτήτρια,
Τμ. Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρακτική άσκηση; Ιούλ. – Σεπ. 2019

hakan sukur

Χακάν Νιζάμ

5ετής προπτυχιακός φοιτητής
Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρακτική άσκηση: Οκτ 2020- Ιανουάριος 2021

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Picture

Papadaki A., Tziouvara O., Kotopouli A., Koumarianou P., Doukas A., Rios P., Tardieux I., Köhn M., Boleti H. (2021). The Leishmania donovani LDBPK_220120.1 gene encodes for an atypical Dual Specificity Lipid-like phosphatase expressed in promastigotes and amastigotes; Substrate specificity, intracellular localizations and putative role(s). Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, section Parasite and Host. 11:591868.doi: 10.3389/fcimb.2021.591868. (IF 4.123)

2021
Picture

Papadaki A. and Boleti H. (2019). Measurement of Acid Ecto-phosphatase Activity in Live Leishmania donovani Parasites. BioProtocols (A peer-reviewed protocol journal. No publication fee; no access fee) following journals’ invitation. Vol 9 (19). DOI:10.21769/BioProtoc.3384

Doukas A, Karena E, Botou M, Papakostas K, Papadaki A, Tziouvara O, Xingi E, Frillingos S, Boleti H. (2019). Heterologous expression of the mammalian sodium-nucleobase transporter rSNBT1 in Leishmania tarentolae. Biochim Biophys Acta Biomembr. 1861(9):1546-1557.

Braliou GG, Kontou PI, Boleti H, Bagos PG. (2019). Susceptibility to leishmaniasis is affected by host SLC11A1 gene polymorphisms: a systematic review and meta-analysis. Parasitol Res. 118(8):2329-2342. Review.

Frakolaki E, Kalliampakou KI, Kaimou P, Moraiti M, Kolaitis N, Boleti H, Koskinas J, Vassilacopoulou D, Vassilaki N. (2019). Emerging Role of l-Dopa Decarboxylase in Flaviviridae Virus Infections. Cells 8(8). ( PDF )

2019
Picture

Papadaki A, Politou AS, Smirlis D, Kotini MP, Kourou K, Papamarcaki T, Boleti H. (2015). The Leishmania donovani histidine acid ecto-phosphatase LdMAcP: insight into its structure and function. Biochem J. 467(3):473-86. ( PDF )

2015
Picture

Athanasopoulos A, Boleti H, Scazzocchio C, Sophianopoulou V. (2013). Eisosome distribution and localization in the meiotic progeny of Aspergillus nidulans. Fungal Genet Biol. 53:84-96. ( PDF )

2013
Picture

Boleti H., Smirlis D., Dalagiorgou G., Meurs E., Christoforidis S., & Mavromara.P. (2010). ER targeting and retention of the HCV NS4B protein relies on the concerted action of multiple structural features including its transmembrane domains. Mol. Memb. Biol. 27(1):50-74. ( PDF )

2010
Picture

Smirlis D, Boleti H, Gaitanou M, Soto M, Soteriadou K. (2009). Leishmania donovani RAN-GTPase interacts at the nuclear rim with linker histone H1. Biochem J. 10;424(3):367-74. ( PDF )

2009
Picture

Vassilaki N, Boleti H, Mavromara P.(2008).Expression studies of the HCV-1a core+1 open reading frame in mammalian cells. Virus Res. 133(2):123-35. ( PDF )

2008
Picture

Vassilakι Ν, Boleti Η. and Mavromara P. (2007). Expression studies of the core+1 protein of the hepatitis C virus 1a in mammalian cells: the influence of the core protein and proteasomes on the intracellular levels of core+1. FEBS J. 274(16):4057-74. ( PDF )

2007
Picture

Boleti H. & Robotis, J.F (2004). Viral Hepatitis. xPharm 1.0, edited by S.J. Enna dn David, B. Bylund, Published by, Inc. Elsevier. Reviews-Electronic publications ( PDF )

Boleti H. (2004). Chlamydia Infections. xPharm 1.0, edited by S.J. Enna dn David, B. Bylund, Published by, Inc. Elsevier. ( Link )

2004
Picture

Ibrahim-Granet, O., Philippe,B., Boleti, H., Boisvieux-Ulrich, E., Prévost, MC., Grenet, D., Stern, M., and JP Latgé. (2003). Phagocytosis and intracellular fate of Aspergillus fumigatus conidia in alveolar macrophages. Infection and Immunity, 71(2):891-903. ( PDF )

2003
Picture

Boleti, H., Ojcius, D. and Dautry-Varsat, A. (2000). Fluorescent labelling of intra-cellular bacteria in living host cells. J. Microbiological Methods, 1;40 (3): 265-274. ( PDF )

Poupel, O., Boleti H., Axisa, S., and Tardieux, I. (2000). Toxfilin, a novel actin binding protein from Toxoplasma gondii, sequesters actin monomers and caps actin filaments. J. Mol. Biol. of the Cell, 11(1): 355-68. ( PDF )

2000
Picture

Boleti, H., Benmerah, A., Ojcius, D., Cerf-Bensussan,N., Dautry-Varsat, A. (1999). Chlamydia infection of epithelial cells expressing dynamin and Eps15 mutants:clathrin-independent entry into cells and dynamin-dependent productive growth. J. of Cell Science, 112:1487-1496. ( PDF )

1999

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διατριβές PhD

Τρέχουσες

 • “Ανάπτυξη νέων αναλυτικών τεχνικών για τις βιοδραστικές φαινόλες της ελιάς και μελέτη της δραστικότητας τους σε ανθρώπους”. Έναρξη Ιούν. 2018

Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (Φαρμακοποιός BSc, ΜSc), Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ

 • «Φωσφατάσες φωσφοϊνοσιτιδίων και πρωτεΐνες με υποτομείς πρόσδεσης σε φωσφοϊνοσιτίδια του παρασίτου Leishmania: Χαρακτηρισμός δύο αντιπροσωπευτικών μορίων και μελέτη του ρόλου τους στον κύκλο ζωής του παρασίτου και στη λοίμωξη  του θηλαστικού ξενιστή με το παράσιτο». Έναρξη: Ιαν. 2019

Ολυμπία Τζιουβάρα (Βιολογος, ΜSc). Ιατρική Σχολή Παν. Αθηνών.

 • «Identification of molecular partners and functional characterization of a secreted Sorting Nexin (SNX) Protein from the protozoan parasite L. donovani; the first SNX to be studied from Leishmania spp”.”Εναρξη: Οκτ. 2020

Daniel Carrasco Navarro (Molecular Biologist, BSc, MSc). Πανεπιστήμιο Alcalá, SPAIN.

Υποστηριχθείσες

 • Μελέτη Μοριακών Μηχανισμών επιβίωσης του παρασίτου Leishmania spp. στα φαγοκύτταρα του τελικού ξενιστή.
  Δρ Αμαλία Παπαδάκη, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Yποστήριξη: 27, Απριλίου 2015. Μέλη τριμελούς επιτροπής: Δρ Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Δρ Σάββας Χριστοφορίδης, Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη
- Δείτε περισσότερα

Διατριβές ΜSc

 • Κατασκευή και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών στελεχών παρασίτων Leishmania tarentolae για ετερόλογη έκφραση της κόκκινης φθορίζουσας πρωτεΐνης mCherry και του μεταφορέα νουκλεοβάσεων rSNBT1 (από τον Rattus norvegicus).(PDF)
  Ανάργυρος Δούκας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, ΕΚΠΑ, «Μικροβιακή Βιοτεχνολογια». Υποστήριξη Ιανουάριος 2015.
 • Molecular Biology of the protozoan parasites Leishmania donovani: Cloning of an L. infantum putative phosphatase into plasmid vectors for expression of His-tagged or mCherry-tagged protein in bacteria, mammalian and Leishmania cells. (PDF)
  Mathias Richard, ΜSc thesis, Faculté de Sciences, U. of Montpellier, MSc BioPMBB-IMH, Υποστήριξη Ιούνιος 2015.
 • Κλωνοποίηση, μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός της υποθετικής φωσφατάσης φωσφοϊνοσιτιδίων, LdPIP_22, του παρασιτικού πρωτοζώου Leishmania donovani. (PDF)
  Αναστασία Κοτοπούλη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας, «Βιοχημεία» Υποστήριξη Φεβ. 2014
 • Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός της φωσφατάσης τυροσίνης/φωσφοϊνοσιτιδίων LdTyrPIP_22 από το πρωτόζωο Leishmania donovani (PDF)

Πτυχιακές εργασίες

 • Μαρίνα Πετσανά, Πτυχιακή εργασία,  Τμ. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.
  Βιοπληροφορική Ανάλυση της πρωτεΐνης που εκφράζεται από το γονίδιο LdBK_352470.1 του πρωτοζώου Leishmania donovani. Υποστήριξη Φεβρουάριος 2021
 • Κατασκευή και χαρακτηρισμός διαγονιδιακών παρασίτων Leishmania donovani που εκφράζουν την κόκκινη φθορίζουσα πρωτεΐνη mRFP1και αντι- mRFP1 πολυκλωνικού αντισώματος. (PDF)
  Μαρία Κοτίνη, Πτυχιακή εργασία, Βιολογικό Τμήμα, ΕΚΠΑ. Υποστήριξη Νοεμ. 2009.

Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα (2006-2020)

 • 2020 – Διάλεξη: Το μαστιγοφόρο πρωτόζωο Leishmania tarentolae ως μοντέλο έκφρασης ανασυνδιασμένων ευκαρυωτικών πρωτεϊνών και μελέτης της βιογένεσης κροσσών (ciliogenesis). Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης «Λειτουργική Ανάλυση Γονιδίων: Από τον Σχεδιασμό στο Έμβιο Σύστημα (ΛΣΕΣ)*», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 2018 – Διάλεξη  “ Το πρωτοζωικό μαστιγοφόρο παράσιτο Leishmania ως μοντέλο έκφρασης ανασυνδιασμένων ευκαρυωτικών πρωτεϊνών και μελέτης της βιολογίας του σχηματισμού βλεφαρίδων(ciliogenesis). Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
 • 2011-2017- Διαλέξεις «Leishmania tarantolae ένα Ευκαρυωτικό κυτταρικό σύστημα με σημαντικές Βιοτεχνολογικές εφαρμογές» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης «ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
 • 2015 – Διαλέξεις «Κυτταρικοί μηχανισμοί των ξενιστών που γίνονται στόχοι των ενδοκυττάριων παθογόνων Lectures» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
 • 2011-2014 -Διαλέξεις «Μελέτη της Κυτταρικής οργάνωσης με σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές Μικροσκοπίας Φθορισμού» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης “ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ”, Χημικό Τμήμα, ΕΚΠΑ
 • 2008-2009 – Διαλέξεις «H τεχνολογία των Φθοριζουσών πρωτεϊνών: “Από τις μέδουσες και τα κοράλλια στα εργαστήρια της Βιολογίας και της Ιατρικής Lectures, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης « ΒΙΟΤΕΧΝΙΟΛΟΓΙΑΣ» Ιατρικής Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Προγράμματα

2007-2008

«Τεχνολογίες αιχμής και η Συμβολή τους στο μέλλον των Βιοεπιστημών»
Επιμορφωτικά Σεμινάρια για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης στο ΕΙΠ. Μία δραστηριότητα για τη διάχυση της Σύγχρονης Επιστημονικής γνώσης στη Βιολογία (Αφίσσα)

2013

“Digital image processing/analysis tools in Light Microscopy: From the basics and beyond”
Διεθνές επιμορφωτικό σεμινάριο του Διεθνούς Δικτύτου Ινστιτούτω Παστέρ (Institut Pasteur International Network course 2013) (Αφίσσα)

2016

“Cell Biology and infection: Digital Image Processing/Analysis Tools for Quantitative Light Microscopy Imaging”
Διεθνές επιμορφωτικό σεμινάριο του Διεθνούς Δικτύτου Ινστιτούτω Παστέρ (Institut Pasteur International Network course 2016) (Αφίσσα)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

2020

CALMETTE YERSIN PhD fellowship Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Παστέρ (IPIN)
Υποτροφία Εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής (Daniel Carrasco Navarro)
“Identification of molecular partners and functional characterization of a secreted Sorting Nexin (SNX) Protein from the protozoan parasite L. donovani; the first SNX to be studied from Leishmania spp.”
Έναρξη: Oκτ. 2020; Διάρκεια:36 Μήνες, Προϋπολογισμός: 60,000€

2019

ΕΣΠΑ (ΕΔΒΜ103)   Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’) συνεργασία με το εργαστήριο του Δρ Προκόπη Μαγιάτη (Φαρμακευτική Σχολή ΕΚΠΑ) «Ιn vitro μελέτη της αντικαρκινικής δράσης πολυφαινολών Ελληνικού Ελαιολάδου.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χ. Μπολέτη,  Προϋπολογισμός: 45,500€

ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας)
Υποτροφία Εκπόνισης Διδακτορικής διατριβής (Ολυμπία Τζιουβάρα)
«Φωσφατάσες φωσφοϊνοσιτιδίων και πρωτεΐνες με υποτομείς πρόσδεσης σε φωσφοϊνοσιτίδια του παρασίτου Leishmania: Χαρακτηρισμός δύο αντιπροσωπευτικών μορίων και μελέτη του ρόλου τους στον κύκλο ζωής του παρασίτου και στη λοίμωξη  του θηλαστικού ξενιστή με το παράσιτο
Έναρξη: Oκτ. 2019; Διάρκεια:30 Μήνες, Προϋπολογισμός: 27,000€

2018

ΒΙΟΙΜAGING GR: “Ελληνικές Ερευνητικές Υποδομές για την απεικόνιση και παρατήρηση θεμελιωδών διαδικασιών στη Βιολογία και την Ιατρική” (MIS 5002755) Xρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδότηση  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπεύθυνη για 2 Πες της συμμετοχής του ΕΙΠ στο δίκτυο της Υποδομής.
«INSPIRED:» Εθνική Ερευνητική Υποδομή για Δομική Βιολογία, έλεγχο φαρμάκων και λειτουργικό χαρακτηρισμό φαρμακευτικών στόχων»MIS Code 5002550. ΠΕ.2.1, ΠΕ 2.2

2017

ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ (2017-2020): Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Tίτλος έργου: Πράξης “ΛΟΙΜΩΔΗ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”.
Υποέργο ΠΕ 3.3: Δομικός και λειτουργικός χαρακτηρισμός της φωσφατάσης τυροσίνης και φωσφοϊνοσιτιδίων LdTyrPIP_22 από το παρασιτικό πρωτόζωο Leishmania donovani(Μ4-Μ24) με σκοπό την ανάδειξη νέων χημειοθεραπευτικών στόχων για αντιλεϊσμανιακά φάρμακα. (Συντονιστής φορέας: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ). Χρηματοδότηση:” Εργαστήριο Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού”: 22.900 €

2014

IKYDA (2014-2015) -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. Tίτλος έργουLeishPhospho: Μοριακός χαρακτηρισμός συγκεκριμένων φωσφατασών των ενδοκυττάριων παρασιτικών πρωτοζώων Leishmania donovani και διερεύνηση της δυνατότητας ανάδειξής τους σε φαρμακευτικούς στόχους.
Eπιστημονικός Υπεύθυνος Ελληνικής Ομάδας : Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη.
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γερμανικής Ομάδας : Δρ Μaja Kohn. Χρηματοδότηση: 10,000 €

ΧΟΡΗΓΕΙΑ Abbvie στην Ομάδα Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού για το ερευνητικό της έργο για την Λεϊσμανίαση. Επιστημονικός  Υπεύθυνος: Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη. Χρηματοδότηση: 5,000 €

- Δείτε περισσότερα

2013

PLATON-ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΑΛΛΙΑΣ (2013-2015).
Τίτλος έργου: LeishPhosphoTox: Μοριακός και λειτουργικός χαρακτηρισμός συγκεκριμένων φωσφατασών των ενδοκυττάριων παρασιτικών πρωτοζώων Leishmania donovani και Toxoplasma gondii που προκαλούν ανθρωποζωονόσους. Μελέτη του ρόλου τους στην αλληλεπίδραση των παρασίτων με τα κύτταρα ξενιστές και διερεύνηση του δυναμικού τους ως φαρμακευτικών στόχων.
Eπιστημονικός Υπεύθυνος Ελληνικής Ομάδας : Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη
Επιστημονικός Υπεύθυνος  Γαλλικής Ομάδας: Δρ Isabelle Tardieux.  Χρηματοδότηση: 30,000 €

ΚΡΗΠΙΣ Ι (2013-2015): Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τίτλος έργου: Μολυσματικές και Νευροεκφυλιστικές νόσοι στον 21o αιώνα. Από τη μελέτη των βασικών μηχανισμών στην ανάπτυξη μεταφραστικής έρευνας και τεχνολογιών αιχμής με στόχο τη διάγνωση την πρόληψη και τη θεραπεία. Υποέργο EE2.5: Μηχανισμοί επιβίωσης των παρασίτων L. donovani στο μακροφάγο κύτταρο ξενιστή και ταυτοποίηση μολυσματικών παραγόντων.  Υποέργο EE 4.5:  Ταυτοποίηση, αξιολόγηση και χαρακτηρισμός εν δυνάμει μοριακών στόχων για ανάπτυξη αντι-λεϊσμανιακών φαρμάκων. (Συντονιστής φορέας: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ).
Χρηματοδότηση Ομάδας Ενδοκυττάριου παρασιτισμού: 468.180 €

2012

ΘΑΛΗΣ (2012-2015): Υπουργείο Παιδείας.
Τίτλος έργου: EVOTRANS-Μεμβρανική Μεταφορά: Σχέσεις Δομής-Λειτουργίας και Εξέλιξης.  Συντονιστής έργου: E. Φριλίγγος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε.1-4 στο ΕΙΠ: Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη
Χρηματοδότηση Ομάδας Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού: 40,000 €

2011

ΧΟΡΗΓΕΙΑ Genesis Pharma

Τίτλος έργου: Mελέτη μοριακών μηχανισμών με τους οποίους το πρωτοζωϊκό παράσιτο Leishmania donovani μολύνει ανθρώπους και κατοικίδια ζώα και προκαλεί την ασθένεια Kalaazar. (Ερευνητική Ομάδα Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Χαραλαμπία Μπολέτη
Χρηματοδότηση: 15.000 €

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2016

67ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Ιωάννινα 25-27 Νοεμβρίου 2016
Τίτλος ανακοίνωσηςLdPIBPnex, a secreted nexin-l;ike protein from the protozoan parasites Leishmania donovani
Συγγραφείς: Δρόσος Κουρούνης, Αμαλία Παπαδάκη, Ολυμπία Τζιουβάρα, Χαραλαμπία Μπολέτη
Ομάδα Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

1. Βραβείο Ανηρτημένης Ανακοίνωσης

Top